החיוב מוטל על האשה ואינה יכולה לצאת ידי חובה בברכת בעלה, ואם בעלה בירך בשבילה זה נחשב לברכה לבטלה, אמנם אם הבעל התחייב בעצמו בברכת הגומל וכגון שנסע נסיעה ארוכה יותר מ 72 דקות בדרך בין עירונית יכולה לשמוע כשמברך ולצאת ממנו ידי חובה, כיוון שבלאו הכי הבעל חייב ממילא יכולה לצאת ידי חובה בברכתו. דברי בניהו (חלק כ"ג סימן כ"ז)

הרב ירון אשכנזי


תגובות