אין איסור לצלם קברים, כי ראיית דבר אינה נחשבת להנאה, וכמו שמבואר בגמרא שקול ומראה וריח אין בהם מעילה, כך הוא הדין לעניייננו שאין זה נחשב לשימוש בקבר ומותר לצלם בבית הקברות. שו"ת חלק לוי (להרב פולאק סימן קכ"ד).

הרב ירון אשכנזי


תגובות