מובא בשם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שמרצה ההולך לדרוש בפני ציבור שאינו שומר תורה ומצוות יש לו לברך ברכת התורה עם הציבור לפני שמתחיל לדבר דברי תורה, אמנם מספיק את הברכה האחרונה וא"צ את כל הברכות, ואף שהרב עצמו בירך כבר, מכל מקום יכול לברך עימם יחד כדי ללמדם את הברכה. אגרות משה (חלק ב' אורח חיים סימן נו).

הרב ירון אשכנזי


תגובות