יש נוהגים להימנע מללבוש בגדים חדשים עד שיעברו השלושים יום מפטירת האב, אמנם מנהגינו הוא לאסור בבגד לבן חדש שאין ללובשו עד שיעבור שלושים ויעבור גם רגל (למשל סוכות) שרק על זה גזרו חכמים, אבל בגדים צבעוניים או בגד שחור מותר ללובשו מייד אחר השבעה וכן הלכה. ילקוט יוסף (אבילות סימן ל"ח סעיף ג').

הרב ירון אשכנזי


תגובות