אסור ללכת למקום זה, והסיבה היא משום שאסור לאדם להכניס את עצמו ביודעין וללכת למקום שאין בו מניין, כי מבטל קדושת ה' בעשרה וקדיש וקדושה וברכו ועניית אמן, ונחשב כאילו ביטל מצוות עשה, ואף שאם לא הזדמן לאדם מניין יכול להתפלל ביחיד, ואינו עובר איסור בכך, מכל מקום כאן שהולך ביודעין על דעת לבטל עצמו ממניין, אסור. שבט הלוי (חלק ו' סימן כ"א אות ג). ושמעתתא עמיקתא (גליון קמ"ד).

הרב ירון אשכנזי


תגובות