• דווקא מי שעושה מלאכה להשתכר אסור, אבל אם אינו מקבל שכר על כך, מותר כל היום, ולכן מותר לתקן בגדיו או בגדי חבירו לצורך השבת כל היום.
  • מותר לאדם לכתוב ספרים דרך לימודו כל היום. (בית יוסף).
  • מותר לכתוב אגרת שלומים בערב שבת. (דרכי משה).
  • כן מותר לאדם לחשב חשבונותיו והוצאותיו כשם שמותר בחול המועד. (כף החיים).
  • מותר להסתפר בערב שבת אף אחר זמן המנחה, אף שהספר נוטל שכר, מכיון שניכר לעין כל שעושה כן לכבוד שבת. (בית יוסף).

תגובות