נחלקו בזה הפוסקים האם צריך לברך ברכת המזון או לא, ולהלכה אם ישנה אפשרות בידו לאכול כעת כזית בתוך השיעור הנ"ל יאכל כעת ויברך ברכת המזון. כך דעת מרן הרב אלישיב זצ"ל (אשרי האיש פרק ל"ז סעיף קטן ד'). ואם אין לו עוד כזית באופן שאינו יכול לאכול עוד, לא יברך בפיו אלא יהרהר את הברכה בליבו כף החיים (סימן ר"י סעיף קטן ז', ובן איש חי פרשת מסעי אות ו').

הרב ירון אשכנזי


תגובות