אם לא יספיק להתפלל עד שיעבור זמן תפילה מותר להתפלל בישיבה. שלחן ערוך (סימן צ"ה סעי' א'), אמנם אם יש בידו האפשרות להתפלל קודם שיעבור זמן תפילה חייב להמתין למקום שיוכל להתפלל מעומד, ולא עוד אלא אף מי שהתפלל בדרך כשהוא יושב ונזדמן לו האפשרות להתפלל מעומד חייב לחזור ולהתפלל מעומד. שלחן ערוך (סימן צ"ד סעיף ט').

הרב ירון אשכנזי


תגובות