לפוסקי האשכנזים מכיון שמברכים על "תוספת אורה" יכולה האשה להדליק במקום שהמלון מייחד להדלקה ולברך.

לפוסקי הספרדים אם קדמה אשה והדליקה, אינה יכולה לברך ולכן הפתרונות הם כדלהלן:

  • או שתדליק ראשונה קודם לכולן, ואז יכולה לברך.
  • או שתדליק שתי פנסים עם סוללות, ויכולה לברך על זה.
  • או שתדליק את האור בחדר ותברך על הדלקתו. 

תגובות