אדם הולך לבית מלון כיצד יוכל לברך על הדלקת נרות שבת?

לפוסקי האשכנזים מכיון שמברכים על "תוספת אורה" יכולה האשה להדליק במקום שהמלון מייחד להדלקה ולברך.

לפוסקי הספרדים אם קדמה אשה והדליקה, אינה יכולה לברך ולכן הפתרונות הם כדלהלן:

  • או שתדליק ראשונה קודם לכולן, ואז יכולה לברך.
  • או שתדליק שתי פנסים עם סוללות, ויכולה לברך על זה.
  • או שתדליק את האור בחדר ותברך על הדלקתו. 

0 תגובות