ראוי מאד להקפיד לשים כיפה וכיסוי ראש כדי שתהיה עליו יראת שמים בשעה ששומע דברי תורה (שו"ת זכרון יהודה סימן כ') וכמו שמובא בגמרא שבת (דף קנ"ו) שכיסוי ראש גורם ליראת שמיים, אמנם אם אין בידו כיפה ועלול מחמת כן להתבטל מהשיעור תורה, אפשר להקל ולשמוע השיעור גם בלא כיסוי ראש. (יביע אומר חלק ו' אורח חיים סימן ט"ו אות ז')


תגובות