דין לבישת ציצית בימי שרב - הרב ירון אשכנזי

לבישת ציצית בימי שרב

אף בזמן שקשה ללכת בטלית קטן וכיוצא בזה יש להשתדל שלא להסיר הטלית קטן. [עי' באז נדברו (ח"ב סי' נה), בצי"א (חי"ד סי' מט וח"ח סי' ד) ועוד]. ועי' שו"ת ציץ אליעזר (שם) שהביא בשם מהר"י אלגזי על מה שראה קצת אנשים שמרוב החום קצת אנשים חולצים בביתם קצת מבגדיהם ופושטין גם הטלית קטן והולכים בלא ציצית, וכותב, דאין זה נכון ולא ראוי לעשותו דטלית קטן צריך להיותו עליו תמיד כדי שיראהו ויזכור המצות וליזהר שלא לילך ד' אמות בזולתו ולפום צערא אגרא וכך היו נזהרים חכמי התלמוד כמו רב ורב נחמן ע"ש.

ומכל מקום לעניין דינא פסק הגרי"ש אלישיב זצ"ל (אשרי האיש פ"ב אות כג) דהמצטער מלבישת ציצית (כגון ביום שרב) פטור מלבישתו, ונראה לומר דאף שמצינו בגמ' מנחות מא. דבעידנא דרתחא ענשינן אעשה, אפשר לומר שאם אינו לובש ציצית ביום חם מאד אין לו עוון כלל, ולא ענשינן על דבר כזה:

  • דהא כתבו התוס' (נידה סא: ד"ה אבל) "ציצית נמי אין החי חייב בו, אם אין בו הנאת לבישה", ואם כן במקום שיש חום גדול אין מצווה כלל לשיטת התוס', ואף שלהלכה נקטינן שהלובש ציצית בחום הכבד יש לו מצוה כמ"ש בהליכות שלמה (תפילה פ"ג הערה כה) דאף שאין לו הנאת לבישה כלל, ויכול לברך על הציצית, והטעם ביאר דכיון שכבר נהגו ללבוש תמיד בגד של ציצית, כבר נהפך בגד כזה להיות כמלבוש רגיל, שכל אדם רגיל ללבשו אף אם אין לו מזה שום הנאה, ומשום כך גם מותר לצאת בו בשבת לרה"ר, וכיון שלובשו כדרך מלבוש חשיב נמי כנהנה, אע"פ שהגורם לכל זה הוא קיום המצוה, מ"מ אפשר דלעניין לגבות ממנו בעידנא דריתחא אין כאן,
  • ועוד אפשר לפי מ"ש בהלכה ברורה (סי' כ"ד אות א') דאין חיוב כלל ללבוש ציצית כל היום ורק אם יש לו בגד של ארבע כנפות ורוצה ללובשו חייב להטיל בו ציצית, ומקורו מהתוס' (שבת לב: ד"ה בעון ציצית) דדווקא בימיהם שהיו מלבושיהם כך, בארבע כנפות, היו נענשים מי שאין לו ציצית, אבל בזמן הזה אין העולם רגילים במלבושים אלו, אין צריך לקנות, ובמקרה זה לא נאמר הא דמנחות (מא.) דענשינן ליה בעידנא דריתחא, דדווקא במקום שיש לו בגד של ארבע כנפות ואינו לובשו מחמת שמזלזל במצוה, בזה ענשינן בעידנא דריתחא, משא"כ במקום שאינו לובש מחמת סיבה כל שהיא, הוי כמו אותו אחד שלא קנה ציצית ואין לו כעת ציצית ובכל זאת אינו נענש.
  • וכן מצינו במסכת פסחים (קיג:) דשבעה מנודים לשמיים, ואחד מהם מי שאין לו ציצית בבגדו. והסבירו התוס' דהיינו כשיש לו בגד של ארבע כנפות ואינו לובשו, שבזה מראה שמזלזל במצוה ולכן נפרעין ממנו, משא"כ במקום שיש חום רב ורוצה ללכת בלא ציצית שרי, כי אין זה נובע מזלזול במצוה, ומ"מ אשרי המחמיר ואינו מוותר על המצוה. 

כתב וערך:

הרב ירון אשכנזי שליט"א

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form