האם מותר לספר ספרדי לספר אשכנזי ביום לג בעומר

שאלה: האם מותר לספר ספרדי לספר אשכנזי ביום ל"ג בעומר?

תשובה: בני ספרד אינם יכולים להתגלח אלא רק ביום ל"ד לעומר (השנה תשע"ז, יום שני) כמבואר בש"ע סי' תצג (ס"ב). ואילו לדעת הרמ"א (שם) מותר לבני אשכנז להסתפר ביום ל"ג לעומר, ואם חל ל"ג ביום ראשון (כמו השנה) מותר להסתפר ביום שישי לכבוד שבת. ע"ש. וכאן השאלה היא האם מותר לספר בן ספרד שנוהג כדעת הש"ע לספר בן אשכנז שנוהג כדעת הרמ"א. והנה בפשטות יש לומר שכל האיסור הוא על המסתפר והספר יש לו רק דין מסייע וכאן שמותר לאשכנזי להסתפר, אין לספר דין מסייע. שוב ראיתי שכן כתב בספר הליכות שלמה (בין המצרים פי"ד ארחות חיים הלכה 17).

וספר אחד שאלני האם מותר לו לספר ולגלח ספרדי ביום ל"ג בעומר (והשאלה היא בין לספר ספרדי ובין לספר אשכנזי). ולכאורה נראה שיש מקום להתיר את זה שהרי מצינו לגדולי פוסקי הספרדים שהיקלו להסתפר וכמו שכתב המהריק"ש בתשובותיו (סי' צח) שמותר להסתפר בל"ג שהרי בכל גלילות ישראל אין אומרים תחנון. ע"ש. גם בשיירי כנסת הגדולה (סי' תצג סק ב) כתב דשרי להסתפר ביום ל"ג . ע"ש מה שכתב בזה. וק"ו בל"ג בערב אחר צאת הכוכבים של ליל ל"ד. שהרי כתבו כמה פוסקים (רדב"ז ח"ב סי' תרפו, ועי' בחזו"ע יום טוב עמ' רנו וביביע אומר חיו"ד סי' לג אות ז) שגם בלילה אמרינן מקצת היום ככולו (עי' בכיוצ"ב בחזו"ע שם). ואם כן נהי שבודאי לכתחילה צריך לנהוג בזה כדעת מרן שלא להסתפר אלא רק מיום ל"ד והלאה, אמנם אם בא ספרדי ומחוסר ידיעתו רוצה להסתפר ביום ל"ג וק"ו בל"ג בלילה, ואחר שהסבירו לו שלדעת מרן צריך להסתפר רק מל"ד והלאה, לא שומע, יש להתיר לספר אותו וליכא בזה משום מסייע בידי עוברי עבירה, ובפרט אם יש חשש שאם לא נתיר לו ילך להסתפר אצל ספר אחר שיגלחו בתער וכו'. וכ"ש בכל זה אם בא לגלח הזקן דשרי שהרי כמה פוסקים כתבו שלא דיברו קמאי על גילוח הזקן כלל (ראה חזון עובדיה יום טוב, עמ' רסב). וסימוכין שאין בזה דין מסייע בידי עוברי עבירה הבאתי מדברי מרן גאון עוזינו ותפארתנו מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל בספרו חזון עובדיה (ארבע תעניות, עמ' לז), ודו"ק. ואמנם ביום שישי אין להתיר לספר ספרדי, וז"פ (וראה להגרי"ש אלישיב באשרי האיש, מועדים עמ' תל שדעתו כי אשכנזי שלא הספיק להסתפר ביום שישי אסור לו להסתפר במוצ"ש כי כל ההיתר לאשכנזים ביום שישי הוא משום שהוא לכבוד שבת ולכן במקרה ולא הסתפר לכבוד שבת אין לו להסתפר במוצ"ש, אלא רק ביום ראשון כי בלילה לכתחילה לא אומרים מקצת היום ככולו אלא רק בבוקר. ע"ש). ולכן להלכה מותר לספר ספרדי לספר ולגלח אשכנזי ביום ל"ג לעומר, אבל ספר ספרדי או אשכנזי אין להם לספר ולגלח ספרדי ביום ל"ג. ואמנם אם הגיע ספרדי להסתפר ולא שומע לנו לחכות עד ל"ד, יש להתיר לספרו, וק"ו אם רוצה להסתפר בל"ג בערב, ליל ל"ד, וק"ו אם רוצה רק לגלח הזקן.

כתב וערך:

הרה"ג אושרי אזולאי שליט"א

מו"צ ראש כולל ורב קהילה בגבעת זאב

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form