כלי החייב בטבילה ואין מקווה במקום - הרב אליהו פנחסי

 

כלי החייב בטבילה ואין מקווה במקום

 

שאלה: משפחה שנסעה לטייל למרומי הר מירון והתיישבו לצלות בשר על כלי צלייה הנקרא "מנגל" ולפתע נזכרו שרשת המנגל צריכה טבילה היות והיינה תוצרת חוץ, האם יש תקנה להשתמש בלא טבילה?

תשובה: רשת מנגל תוצרת חוץ חייבת בטבילה [על פי רוב מיובא מסין. יש לציין שישנם רשתות תוצרת כחול לבן- ישראל ופטורים]. והטעם לחייב את הרשת בטבילה, היות ונותנים עליו את הבשר בצורה ישירה, וכמ"ש השו"ע (יו"ד סימן קכ ס"ד). וברור הדבר שאין צריך להטביל את המתקן עצמו, היות ודינו כחצובה המחזקת לקדירה. ולא מועיל אם האדם יחליט להשתמש שימוש חד פעמי ברשת ואח"כ לזרקו, כיון שמבחינת הכלי הוא כלי גמור ובטלה דעתו. וכמ"ש בשו"ת אגרות משה ח"ג (חיו"ד סימן כג). [יש לציין, מה שנמכר כיום מנגל "חד פעמי" שמתקלקל לאחר השימוש בו, פטור מטבילה וכמ"ש הרמב"ם פ"ב מכלים ה"א שאינם מקבלים טומאה.]. יש אפשרות להשתמש ללא טבילה באופנים הבאים:

  • להקנות לגוי [בהגבהה ובקנין כסף] ולקחת ממנו בהשאלה, וכמ"ש בשו"ע (שם סט"ז, ובאו"ח סי' שכג ס"ז). ובמקום שאין נמצא גוי, לכאורה יש להקל בדיעבד שיקנה עבורו דרך הטלפון.

 

  • להפקיר את הכלי בפני שלשה, וכיון שאין לכלי בעלים פטור מן הטבילה. ראה שו"ת מנחת שלמה ח"ב (סימן סו אות טז). ובספר זכרון דרור יקרא מייתי משמיה דהגרי"ש אלישיב זצ"ל.

 

  • לעטוף את הרשת בנייר כסף, באופן שאין הבשר נוגע ברשת עצמה, לכאורה יש להתיר. אולם יש שפקפקו בזה, היות ואין דרך שימושו בכך. [היתר זה לא אמור בבשר שאינו מוכשר או בכבד, היות וצריך את חורי הרשת שיהיה מקום לדם לזוב].

 

כתב וערך:

הרב אליהו פנחסי שליט"א

מחבר ספר "כשרות למעשה"

 

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form