שבעה נקיים

 

השלב השני לטהרתה

א. לאחר שעשתה האשה 'הפסק טהרה' שהוא השלב הראשון לטהרתה, מגיע השלב השני - ספירת 'שבעה ימים נקיים', דהיינו שמכאן ואילך סופרת שבעה ימים שלמים ורצופים, שיהיו נקיים מכל חשש של מראה דם שהוא, כמו שנאמר (ויקרא טו כח) וְסָפְרָה לָּהּ שִׁבְעַת יָמִים וְאַחַר תִּטְהָר. ואם לא פסקה בטהרה קודם לכן, אפילו ספרה שבעה ימים נקיים, לא יועיל לה כלל.

 

טהרת המשפחה - שבעה נקיים

כיצד סופרת שבעה ימים נקיים?

ב. ספירת השבעה נקיים מתחילה למחרת יום ההפסק בטהרה, כך שיום ההפסק אינו ממנין השבעה.

 

למשל: אשה שעשתה 'הפסק טהרה' ביום ראשון קודם השקיעה, מתחילה מצאת הכוכבים [יום ראשון בלילה] למנות את היום הראשון מהשבעה נקיים, ועד למחרת [יום שני] בערב הרי עבר יום אחד. בצאת הכוכבים [יום שני בלילה] מתחיל היום השני מהשבעה נקיים, ועד למחרת, וכן הלאה. עד שבמוצאי שבת מתחיל היום השביעי, ומסתיים ביום ראשון בערב. ואם עברו עליה כל שבעת הימים והלילות נקיים לגמרי שלא ראתה בהם דם כלל, טובלת בליל שמיני [יום ראשון בלילה] במקוה טהרה, והרי היא מותרת לבעלה.

 

נמצא שתמיד תחול הטבילה באותו יום בשבוע שפסקה בטהרה. וכגון: אשה שעשתה הפסק טהרה ביום שלישי לפני השקיעה, תטבול בשבוע הבא ביום שלישי אחרי צאת הכוכבים. (ת"ה ח)

 

שבעה ימים דוקא

ג. בשום אופן אין אפשרות לקצר את מנין ימי השבעה נקיים. ואפילו הרופאים קובעים שאם תמתין האשה שבעה ימים, יעבור זמן הביוץ שיכולה להתעבר בו, בכל זאת יש איסור מוחלט להקל בדבר. ובאופן שכזה עליהם להתייעץ עם מורה הוראה. [ישנן כמה עצות לקצר את ימי ראיית הוסת: א. תאכל בכל יום מימי המחזור לימון שלם (ותטבלנו בסוכר), שהלימון גורם ששאריות הדם תצאנה מהר ולא באיטיות. ב. תקפיד לאכול ארוחת בוקר מסודרת. ג. לקחת בימי המחזור לבד טיפות גניקול (ניתן להשיג בחנויות טבע)]. (ע"ה ל, פו)

 

בדיקות השבעה נקיים

ד. בכל יום מימי השבעה נקיים צריכה האשה לכתחילה לבדוק את עצמה ב'עד בדיקה' פעמיים, בדיקה אחת בבוקר בקומה משנתה, ובדיקה אחת בערב קודם השקיעה. (נד)

 

אופן הבדיקה: לכרוך 'עד בדיקה' סביב האצבע, להכניס לעומק הנרתיק, ולסובב בכל הפינות (כמו בבדיקת 'הפסק בטהרה').

 

הבדיקות ההכרחיות

ה. אשה ששכחה לבדוק בכל יום מהשבעה נקיים, אם בדקה לפחות פעם אחת ביום הראשון [למחרת יום ההפסק בטהרה] ופעם אחת ביום השביעי, בדיעבד מועילות לה הבדיקות לשבעה נקיים. אבל אם בדקה רק באחד מהם, צריכה למנות שוב את ימי השבעה נקיים. (נה. ת"ה כ)

 

ואם כן יוצא, שישנן שלוש בדיקות הכרחיות לגמרי לתהליך הטהרה, שבלעדיהן לא תוכל האשה להיטהר לבעלה: בדיקת ההפסק בטהרה, בדיקת היום הראשון לשבעה נקיים, ובדיקת היום השביעי.

 

ו. אשה שהחמירה ועשתה בדיקת 'מוך דחוק' והשאירה את המוך עד אחר צאת הכוכבים, ושכחה אח"כ לבדוק בכל הימים, ובדקה רק ביום השביעי, בדיעבד מועיל לה לספירת שבעה נקיים. (נודע ביהודה, חדרי דעה, מהרי"א הלוי. טה"ב שיב)

 

ז. אשה ששכחה לבדוק ביום הראשון או ששכחה לבדוק ביום השביעי, אך בדקה בימים אחרים - פעמים שמועילות לה הבדיקות, ופעמים שאינן מועילות לה, ופעמים שניתן לתקן ולהציל. אשר על כן, בכל מקרה שכזה תשאל מורה הוראה כיצד לנהוג.

 

 

בביתך מערכת סטריאו משוכללת עד מאוד, המורכבת מקפיצים עדינים, גלגלים, חלקים אלקטרוניים עדינים, ועוד. אך משום מה המערכת דוממת, אינה פועלת. טכנאי שהזמנת בודק את המערכת, ואומר כי התקלה היא בעקבות חוט אחד קטן שנקרע! האומנם?! בגלל חוט אחד קטן המערכת מושבתת?! אכן כן, חוט אחד קטן יכול להשבית מערכת שלימה! גם בטהרת המשפחה, ישנן פעולות הנראות אולי כקטנות, אך הן יכולות חלילה לעכב את כל תהליך הטהרה!

 

כתם

ח. אשה שראתה כתם, ובדקה עצמה רק ביום הראשון או רק ביום השביעי [מלבד בדיקת ההפסק בטהרה], מועילה לה בדיקה זו. (ת"ה כא)

 

מצבים מיוחדים

ט. ישנם מצבים שבהם יכולה האשה לכתחילה לבדוק רק את שלושת הבדיקות ההכרחיות [הפסק בטהרה, יום ראשון ויום שביעי], ואלו הם:

 

* אשה שדרכה לראות כתמי דם בימים אלו, כגון: יולדת, כלה בתולה, אשה שיש לה התקן תוך רחמי וכיוצא, שאם תעשה בדיקות בכל יום, סביר להניח שתראה בהן דם. [ואשה זו תלבש גם בימי השבעה נקיים בגד תחתון צבעוני, כדי שהכתמים לא יאסרו אותה, כמבואר בפרק ב הלכה כו].

 

* אשה שעלולה לראות דם מחמת פצעים או מכה שיש לה באותו מקום, או שמצטערת צער רב בבדיקתה. ואם מתקשה לבדוק אפילו את שלושת הבדיקות הללו, תשאל חכם כיצד לנהוג. (ת"ה כ)

 

* אשה שמתחזקת בקיום תורה ומצוות, וזוכה עתה להתחיל לשמור את דיני הטהרה, וקשה עליה לבדוק פעמיים בכל יום, יש להקל לה זמנית לעשות את שלושת הבדיקות ההכרחיות בלבד. (ת"ה כ)

 

נסתרו הימים

י. אם באחד מימי השבעה נקיים, ראתה האשה על עד הבדיקה מראה שאינו טהור, או שראתה דם או כתם טמא, הרי שכל אותם הימים שספרה עד כה בטלים, וצריכה לעשות שוב 'הפסק טהרה', ותתחיל לספור שבעה ימים נקיים שנית. [סוגי צבעים טהורים ולא טהורים - מפורטים בפרק א הלכה ג] (ת"ה כז)

 

 

היכן הבדיקה...?!

אשה מרמת גן, השתתפה בשיעורים לנשים בנושא טהרת המשפחה. היא שמעה מפי המרצה על חשיבותן העצומה של הבדיקות בשבעה נקיים:

 

כל מצוה שאדם עושה יוצרת מלאך מליץ טוב - סניגור. אך ישנן מצוות רבות שאדם עושה אותן לא בשלמות - כגון שמחסיר פרטים מן המצוה, או שעושה את המצוה לשם פרסום וכבוד, לא לשם שמים, ואז המלאך שנברא ממצוה זו הוא פגום: חיגר, צולע, מגמגם וכדומה. אולם המצוה שהאשה מקיימת כאשר היא עושה בדיקה, היא מושלמת, משום שהיא נעשית בהצנע, נטו לשם שמים, ללא שום כוונת רווח גשמי, לכן המלאך שנוצר ממנה הוא מושלם. והנה בקלות רבה יכולה האשה ליצור לעצמה בכל חודש 16 מלאכים כאלו, עם מעט תשומת לב ורצון טוב!

 

בתום השיעור, קיבלה האשה על עצמה לא להחסיר אף בדיקה אחת. לאחר מספר חודשים, זכתה להשתתף בסמינר "ערכים". ההרצאות היו מרתקות ביותר, ובאחת מהן, זעק המרצה תוך כדי הנאום: "היכן הבדיקה?!" האשה הנ"ל נזכרה, שמועד השקיעה קרב ובא, והיא עדין לא קיימה את מצות הבדיקה. היה זה עבורה גילוי מיוחד משמים, שהוכיח לה את ערכה וחשיבותה של מצוה זו. היא הבינה, כי משמים ראו את השתדלותה בקיום המצוה, ולכן סייעו בידה לעשותה בשלמות, כי "בדרך שאדם רוצה ללכת - בה מוליכים אותו"!

 

* אפילו נקודה קטנה של דם בעד הבדיקה פוסלת את הבדיקה. אולם לעיתים מצוי שעד הבדיקה יוצא נקי, ובפינה נמצא מעט אדום, במקרה כזה כדאי להתייעץ עם מורה הוראה, כי יתכן שדם זה בא מחמת פצע שישנו שם, ואינו דם טמא.

 

שאלת חכם

יא. אשה שבדקה בעד והסתפקה אם המראה טהור או לא, ואינה יכולה לשאול מורה הוראה באותו יום, תמשיך בבדיקותיה עד שיזדמן לה לשאול. (ת"ה כו)

 

לדוגמא: אשה שבדקה עצמה בבוקר של היום הראשון מהשבעה נקיים, וראתה בבדיקתה מראה המצריך שאלה, ויודעת שלא יזדמן לה לשאול עד למחרת בבוקר, אזי באותו יום לפני השקיעה תעשה בדיקה בעד, ותכוון בדעתה שאם המראה שהיא אמורה להראות לרב יתברר כטהור [ונמצא שלא נסתר היום הראשון], אזי הבדיקה שהיא עושה כעת היא המשך לבדיקות השבעה נקיים, ולמחרת היא תמשיך לספור את היום השני. ואם המראה שהיא אמורה להראות לרב יתברר כפסול [ונמצא שנסתר היום הראשון], אזי הבדיקה שהיא עושה כעת תהיה בדיקת 'הפסק טהרה', ותתחיל לספור שבעה נקיים מחדש. (ע"ה לא)

 

וספרה לה

יב. אין האשה צריכה לספור בפיה את ימי השבעה נקיים, ולומר: היום יום אחד לספירת שבעה נקיים, היום יום שני לספירת שבעה נקיים וכו', אלא די בכך שתתן את דעתה על ימי הספירה כראוי, כדי שלא תחול טעות במספר הימים. (נז)

 

 

 

 

מעניין, שהבדיקות שהאשה עושה במשך שבעת הימים, ואשר מקורן הוא הלכתי בלבד, בסופו של דבר מביאות גם תועלת מרובה לבריאותה של האשה. לפעמים מתגלים כתמים בשעת הבדיקות, וכתמים אלו מהוים סימפטום למחלות הדורשות טיפול, והן מעוררות את האשה לגשת אל הרופא. לא פעם נשים ניצלו מסכנות חמורות עקב הבדיקות.

ד"ר ב. בנט: "הזהירות בדיני טהרת המשפחה והבדיקות, משמשת פעולה הגיינית גדולה, בגילוי מוקדם של סימני מחלות נשים, הקשורות בזיבת דם, ובכך מאפשרות טיפול בראשית התפרצותן, כגון: מיומה, סרטן, תפיחות שונות, מיטריטיס, ועוד". ה' יצילנו.

אשה אחת הגיעה אל פרופסור בבית החולים הדסה הר הצופים, ואמרה לו שהיא הופנתה אליו על ידי הרב, מפני שהרב איבחן על פי הסתכלות בבדיקות שלה, שיש לה פצע עמוק. הפרופסור הנכבד הביע את רוגזו על "הרבנים האלה, שרוצים להנחות אותי הפרופסור המומחה, בתחום עבודתי!". הוא בדק ביסודיות כדי "להוכיח" שהרב לא צודק, והיה המום כאשר באמת מצא פצע. הפרופסור הודה ואמר לאשה, שבאופן רגיל הפצע היה מתגלה בשלב מתפתח מאוד, שאז כבר קשה לרפאותו.

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות