האם 'מצנם' ו'טוסטר' חשמלי צריכים טבילה?

שאלה: האם 'מצנם' ו'טוסטר' חשמלי צריכים טבילה?

כתב: הרב אושרי אזולאי שליט"א

תשובה: בשו"ת אגרות משה (חיו"ד ח"ג סי' כד) כתב שטוסטר פטור מטבילה כיון שהלחם כבר אפוי ומתוקן לאכילה, ואין הוא מתקן את האוכל תיקון אחרון לאכילה, ובעצם אינו עושה בו כלום רק שורפו מעט ומקשו, וכן הוא לגבי מצנם, ע"ש. ואמנם חלקו על דבריו בשו"ת משנה הלכות (ח"ט סי' קסב), שו"ת באר משה (ח"ד סי' ק), שו"ת תשובות והנהגות (ח"א סי' תנ). וכן בספר טבילת כלים (פי"א סנ"ב) כתב בשם הגרש"ז אויערבאך והגר"ש וואזנר זצוק"ל שטוסטר חייב בטבילה, ע"ש. וכבר כתבנו בעבר שיש הפוטרים לגמרי כלי חשמלי מטבילה והיינו טעמא שכיוון שכל שימושם הוא ע"י חיבור לקיר דהיינו לתקע החשמלי וממילא דינם ככלי אדמה שאינם צריכים טבילה ומחשיבים אותם כמו הקיר שהוא מאבן ואבן אינה טעונה טבילה [שו"ת חלקת יעקב (ח"א סי' קכו). ואף שעל סברא זו כתב בשו"ת משנה הלכות (ח"ט סי' קסב) שהוא שגגה, ובשו"ת שבט הלוי (ח"ב סי' נז אות ב), כתב שהוא הבל ורעות רוח. ובשו"ת באר משה (ח"ד סי' קכ) כתב שהוא שטות מעיקרא. ובשו"ת מחזה אליהו (סי' קיב אות י ד"ה ונראה מסברא), כתב, שהקומקום משמש למים גם אחרי הטבילה ורגילים להעבירו ממקום למקום בבית ולכן לא חשיב מחובר, ע"ש. ועוד כתבו בזה סברא, שמכיון שאפשר לנתק בקלות את החיבור לחשמל שבבית, נמצא שהחיבור לקרקע אינו נחשב חיבור גמור, וממילא לא בטל מכלים אלו תורת כלי. וע"ע בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"א סי' נז) ובשו"ת מנחת יצחק (ח"ב סי' עב). ובספר חוט השני (הלכות טבילת כלים, עמ' מג) כתב שקשה להגדיר כלי חשמל שתשמישו על ידי קרקע ולפוטרו מטבילת כלים, דמה שדיברו על כלים המחוברים לקרקע היינו בכלים שצורת השימוש בהם הוא ע"י ההתחברות לקרקע, אבל כח החשמל שלנו שמחובר לקרקע קשה להגדירו שתשמישו על ידי קרקע, ולכן אין לפוטרו מן הטבילה, ע"ש. מ"מ המנחת שלמה (ח"ב סי' סו אות ח) הביא דברי החלקת יעקב וסובר כמותו, וגם בהליכות עולם (ח"ז עמ' רסה) הביאו. וראה עוד בזה לקמן].

והנה הפוסקים נתנו כמה עצות לגבי הכשרת כלי חשמלי:

א. לטבול אותו ולייבשו בשמש או על ידי מפזר חום או 'פן' והרבה ניסו זאת ולא קרה כלום לכלי ושומר מצוה לא ידע דבר רע (שו"ת קנין תורה ח"ד חיו"ד סי' צ, שו"ת באר משה ח"ד סי' ק. ואין צורך לטבול החוט וכמו שכתבו כמה פוסקים. וראה בשו"ת אגרות משה (שם) ובשו"ת מנחת יצחק (שם) מח' בדין טבילת החלק החשמלי שבכלי. ויש שכתבו שאם יניח הכלי ארבעה ימים בשמש, אחר טבילתו וקודם שימושו, לא יארע לו כלום).

ב. שינתק חלק מרכזי ע"י אומן יהודי (ודווקא מעשה אומן שעל שמו יקרא הכלי) שבאותו רגע הכלי לא יוכל לעבוד ואחר כך יחזיר החלק ונמצא שישראל בנה את הכלי [חכמת אדם (כלל עג דין יג ובבינת אדם שם), הגרי"ש אלישיב (קובץ תשובות ח"א סי' ג), הגרש"ז אויערבאך (הו"ד בספר טבילת כלים עמ' קז). ויש שכתבו לפרקו כליל שלא יהיה אפשר להשתמש בכלי אף להחזיק בו מים שאז יתבטל ממנו שם כלי לחלוטין, עי' בספר מטבח ישראל (עמ' 257) בשם הגרי"ש אלישיב].

ג. לתת לגוי במתנה גמורה ולשואלו ממנו לתמיד (ש"ע אור"ח סי' שכג ס"ז ויו"ד סי' קכ סט"ז. דרכי תשובה סי' קכ ס"ק קיב, הליכות עולם ח"ז עמ' רסו בבאו' ועוד. ואפשר לעשות כן או על ידי קנין הגבהה או על ידי קנין משיכה. ואף שהט"ז (אור"ח שם ס"ק ו ויו"ד שם ס"ק יח) כתב שאם נשתקע הכלי ביד ישראל חייב שוב לטבלו, וכ"כ עוד כמה פוסקים. ואולם בכנסת הגדולה (יו"ד שם הגב"י אות סב) כתב שאין צריך לטובלו, אף אם נשתקע ביד ישראל מכיון שהוא שאול בידו, ומ"מ סיים שלהטבילו עם כלים אחרים אין חשש, ומהיות טוב אל תקרי רע, יעו"ש. וכאן יש לצרף שיש מח' בכלל בדין כלי חשמלי האם צריך טבילה, לכן יש להקל בזה. ויש עוד שדן מטעמים אחרים האם בכלל צריך להטביל כלי חשמלי, יעויין בספר שיעורי הלכה, הלכות טבילת כלים, עמ' קה).

ד. יקנה הכלי לגוי או חלק מהכלי לגוי, ויהיה דינו ככלי של גוי וישראל שאינו צריך טבילה (רמ"א סי"א. וטוב לעשות כן על ידי שני קניינים, קנין כסף ואפשר לתת לנכרי מעות במתנה, כדי שיחזירם לו בתורת קנין כסף. וגם בקנין הגבהה. ובכלי כבד יעשה קנין משיכה. ולפי זה גם במכשירי בר למיניהם כגון "תמי 4" וכדו', יעשו אחד מהתקנות הנ"ל כדי שיהיה אפשר להשתמש בו).

ומכיון שאפשר בתקנות אלו, ממילא יש לעשותם ולצאת ידי חובה לכל הדעות. וכן יש לעשות בכל מכשיר חשמלי שזקוק לטבילה. וכן פסק מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בספרו הליכות עולם (ח"ז עמ' רסה).

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form