האם בשבת מותר לסחוט את הדג מהשמן ולאכול? הרב אושרי אזולאי

שאלה: האם בשבת מותר לסחוט את הדג מהשמן ולאכול (אני לא אוהב לראות ולאכול את השמן שיש בדג)?

כתב: הרב אושרי אזולאי שליט"א

תשובה: איתא בפרק חבית (קמה.) דכבשים שסחטן לגופן מותר, ע"כ. אלמא שכל שאינו צריך למשקה אינו נקרא מפרק. וכ"כ בחידושי הרשב"א (שבת קמה: ד"ה ולענין כבשים ושלקות). ומרן בש"ע (סי' שכ ס"ז) כתב, לסחוט כבשים ושלקות, אם לגופם שאין צריך למים ואינו סוחטן אלא לתקנם לאכילה אפילו סוחט לתוך קערה שאין בה אוכל, מותר. ואם צריך למימיהם, מותר לסחוט לתוך קדירה שיש בה אוכל, אבל אם אין בה אוכל, אסור וכו', ע"ש. והמשנה ברורה (שם ס"ק כד) כתב, שאע"פ שסוחט בקערה ואין המשקה הולך לאיבוד, מ"מ כיון שאינו מכוין בשביל המשקים איננו בכלל מלאכה, ע"ש. וכ"כ העולת שבת (שם ס"ק יח). ואם כן, גם כאן שאינו צריך לשמן והסחיטה היא לתקנם לאכילה, שרי [והטעם שאין בזה בורר כתב בקצות השלחן (סי' קכו בדי השלחן, ס"ק יט) דהוא משום שהמשקין הנבלעים באוכל אף הם נחשבים כאוכל עצמו (כדמצינו בסי' רב ס"י שיש אומרים שברכת המים כברכת הפרי). ולכן הוא כמין אחד שאין בו ברירה, ע"ש. וראה עוד בשו"ת אז נדברו (ח"א סי' נד אות ב) ובאגלי טל (בורר, ס"ק י) מש"כ בזה]. הלכך להלכה, מותר לסחוט דג (או שניצל) בשבת מהשמן הבלוע בו, כאשר אינו מעונין בשמן מחמת שאינו אוהבו וכדו'.

 

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form