מי שיצא מבידוד, עקב חשד שהיה חולה בנגיף ה'קורונה', האם חייב לברך ה'גומל'?הרב אושרי אזולאי

שאלה: מי שיצא מבידוד, עקב חשד שהיה חולה בנגיף ה'קורונה', האם חייב לברך ה'גומל'? ומה הדין במי שהיה חולה ממש בנגיף לענין ברכת ה'גומל'?

כתב: הרב אושרי אזולאי שליט"א

תשובה: כתב מרן בש"ע (סי' ריט ס"ח) בכל חולי צריך לברך אפילו אינו חולי של סכנה ולא מכה של חלל, אלא כל שעלה למיטה וירד מפני שדומה כמי שהעלוהו לגרדום לדון. ואין הפרש בין שיש לו מיחוש קבוע ובא מזמן לזמן ובין שאינו קובע. הגה - ויש אומרים דאינו מברך רק על חולי שיש בו סכנה, כגון מכה של חלל וכן נוהגים באשכנז, ע"כ. ועי' בב"י שם מש"כ בזה. וכמה אחרונים פסקו כדברי מרן הש"ע דכל שנפל למיטה מחמת חולי כגון שקיבל חום גבוה וכיוצ"ב ואפילו יום אחד  בלבד, צריך לברך 'הגומל' וכמו שכתב המ"א (שם ס"ק ח), א"ר (שם ס"ק יג), מגן גיבורים (שם, אלף למגן ס"ק יד). וכתב שהגדר הוא שכל שחלה בכל גופו שכיוצ"ב מחללין עליו את השבת ע"י גוי מברך הגומל ושכ"כ הרדב"ז (סי' אלף, א). וכ"כ הבאו"ה (שם ד"ה כגון) בדעת מרן שכל שעלה למיטה אפילו יום אחד, צריך לברך 'הגומל', ע"ש. והוא שלא כדברי החיי אדם (כלל סה ס"ו) שכתב שאין לברך אלא אם כן נפל למיטה לא פחות משלושה ימים. וכ"כ הט"ז (שם ס"ק ה). וכ"כ הבא"ח (פ' עקב ש"ר אות ו). ומרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בספרו חזון עובדיה (ברכות, עמ' שעב) פסק  שאפילו לא היה רתוק למיטתו אלא יום אחד מחמת חום גבוה וכיוצ"ב, חייב בברכת 'הגומל' ואין צריך שיהיה רתוק למיטתו שלושה ימים, ע"ש. וכ"כ עוד בהליכות עולם (ח"ב עמ' קעה). וכ"כ בכה"ח (סי' ריט ס"ק מו). וכ"כ בשו"ת אור לציון (ח"ב עמ' קמא אות מד) [ולשיטת האומרים דבעינן שלושה ימים מדובר בחולה שלא היה בו סכנה, דאם היה בו סכנה אפי' בפחות משלושה ימים צריך לברך. כ"כ במ"ב (שם ס"ק כח). וכ"כ מרן בחזו"ע (ברכות, עמ' שעג) בדעת הבא"ח] (ונראה פשוט דמה שכתב מרן זצוק"ל 'אפילו יום אחד', לאו דווקא, אלא אפילו אם חלה כמה שעות ונפל למיטתו ולאחר שלקח תרופות, נתרפא, גם צריך לברך 'הגומל', דזיל בתר טעמא, ומרן זצ"ל כתב אורחא דמילתא דבדרך כלל מי שנפל למשכב לוקח לו לפחות יום אחד להבריא). וכמה מאחרוני אשכנז כתבו למעשה דאין לברך הגומל אלא אם כן נפל למשכב לא פחות משלושה ימים או שהיה במצב סכנה. ויש לדעת דגם לבני ספרד אם היה מיחוש בעלמא כגון בראשו או בגרונו וכדו', ולא עלה למיטה כלל, אין לברך ה'גומל', כ"כ המ"ב (שם ס"ק כד) ועוד בדעת מרן. ומעתה מי שיצא מבידוד משום שהיה חשד שחולה בנגיף, אין לו לברך ברכת ה'גומל', אף לבני ספרד וק"ו לבני אשכנז. ומי שחלה ה"י ממש בנגיף, אם היה מלווה בחום וכו', ונפל למשכב, לבני ספרד יברך ה'גומל'. ולבני אשכנז נראה שלא יברך ה'גומל', אחד שכעת לפי האחוזים נגיף זה אינו בגדר סכנה ממש, ואחוזים קטנים מאוד מגיעים לסכנה כדברי הרופאים, וגם זה רק מעל גיל 60 לערך או אנשים בעלי רקע רפואי בעייתי.

 

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form