האם מותר להדליק קומקום חשמלי על ידי שעון שבת? הרב אושרי אזולאי

שאלה: האם מותר לשים מים בקומקום חשמלי מערב שבת ולכוין שעון שבת כדי שיפעל בשבת על ידי השעון בשעה מסויימת ויכבה מאליו ויוכלו להשתמש במים החמים?

כתב: הרב אושרי אזולאי שליט"א

תשובה: הנה לגבי עצם ההשתמשות בשעון שבת ביום השבת, לך נא ראה למרן גאון ישראל רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל בספרו שו"ת יביע אומר (ח"י חאו"ח סי' כו אות ו. וע"ע בחזו"ע שבת ח"א עמ' צז ועמ' קמ  וכן ח"ד עמ' שנט וכן ח"ו עמ' קה) שהביא דברי הגר"מ פיישנטיין בשו"ת אגרות משה (חאו"ח ח"ד סי' ס) דס"ל שאין להתיר בישול ע"י שעון חשמלי שמוכן לכך בערב שבת שע"י שעון חשמלי כזה יכולים לעשות כל המלאכות בשבת וכן בכל בתי החרושת ואין לך זלזול לשבת גדול מזה, ע"ש. וכתב עליו מרן זצוק"ל דבמחכ"ת הרי מעשים בכל יום ע"פ רבותינו הפוסקים שע"י שעון החשמל נכבה האור בשבת ואח"כ נדלק  בעצם יום השבת ולית דחש להא משום זילותא דשבת. ומה בין העברה לכיבוי ולבישול וכולא חדא מילתא היא ובע"כ שלא אסרה תורה בשבת אלא עשייה אבל גרמא שרי ומש"כ שהוא בכלל אמירה לעכו"ם ליתא דהא גבי דליקה אסור לומר לעכו"ם לכבות ואילו גרם כיבוי מותר אפילו על ידי ישראל ואין לנו להוסיף גזירות חז"ל וכל שמצד הדין מותר אין לנו לאוסרו. ואין לומר שאם היה שעון שבת בזמן התנאים והאמוראים היו אוסרים דבר זה, דזה אינו דכל יסוד אמירה לעכו"ם בשבת היא שלא תהיה קלה בעינהם ויבוא לעשות מעצמם, ואילו בשעון שבת מתוך שהתרנו רק באופן זה, איכא היכרא וקדושת השבת ניכרת בזה וכו', ע"ש. והן אמת שברור ופשוט הוא דכוונת מרן זצוק"ל לדברים שנתפשטו וראו בהם רבותינו צורך ממש כדוגמת אור ומזגן אבל לא הרחיבו כן למדיח כלים חשמלי ולקומקום שאפשר להסתדר בלעדיהם, שהרי אפשר לשטוף הכלים בידיים ויש כיום מיחם חשמלי שמספיק לכל השבת, כי אם כן אין לדבר סוף והשבת תיראה כיום חול. דאם נתיר יבואו גם להשים שירים בטייפ או רדיו דיסק המופעלים בשעון שבת ובטל כבוד השבת. וכמו שכתב מרן הראשון לציון רבינו יצחק יוסף שליט"א בספרו אוצר דינים לאשה ולבת (עמ' שנח) וז"ל, ובודאי שמצד ההנהגה אין להורות היתר להפעיל מדיח חשמלי על שעון שבת, דאם כן, בואו ונתיר שיפעילו טייפ על שעון שבת וישמעו שירים בקולות וברקים ובטל כבוד השבת ובפרט בענייני חשמל יש לנו לחוש ולהחמיר ככל האפשר כל שאין צורך הכרחי בדבר, ע"ש.  וראה עוד בלשון הזהב של הרמב"ם (פרק כד מהלכות שבת הלכה יב) שכתב, אסרו חכמים לטלטל מקצת דברים בשבת כדרך שהוא עושה בחול, ומפני מה נגעו באיסור זה, אמרו ומה אם הזהירו נביאים וציוו שלא יהיה הילוכך בשבת כהילוכך בחול ולא שיחת השבת כשיחת החול שנאמר "ודבר דבר", קל וחומר שלא יהיה טלטול בשבת כטלטול בחול, כדי שלא יהיה כיום חול בעיניו ויבוא להגביה ולתקן כלים מפינה לפינה או מבית לבית או להצניע אבנים וכיוצא בהן שהרי הוא בטל ויושב בביתו ויבקש דבר שיתעסק בו ונמצא שלא שבת ובטל הטעם שנאמר בתורה "למען ינוח", ע"כ. ודברי הרמב"ם בודאי שייכים לענייננו [ומה שמרן זצוק"ל בספרו חזו"ע (יו"ט, עמ' נד) כתב שמותר לאפות בתנור חשמלי ביום טוב כאשר נדלק בשעון שבת שהוכן מערב יום טוב, וכן הדין לענין מיקסר להפעילו על ידי שעון שבת ביום טוב, ע"ש. וצ"ל דמה שהתיר במיקסר (דתנור ראינו גם בשבת שמקלים ע"י שעון שבת ואף אחד לא עורר שיש בזה זילותא דשבת והיינו טעמא שכיום דרך החימום בהרבה בתים הוא ע"י תנור לכן לא  הוי זילותא)  מכיון דהוי לצורך נפש ביום טוב איכא בזה פחות זילותא, ועוד שיש שהתירו להשתמש בחשמל בכלל ביום טוב שמא הוי קיל טפי, ועדיין צל"ע בזה שהרי ראינו שגדרו יותר באיסורים ביום טוב שקילא בעיני אנשים, וי"ל]. וע"ע בחזו"ע (שבת ח"ה עמ' רלח) שכתב שאסור לערוך רשם קול (טייפ רקורד) מערב שבת בשעון שבת באופן שהכלי ישמיע מעצמו נגינה בשבת שזה הוא בכלל גזרת חז"ל, שמא יתקן כלי שיר. והוא חשש שחשש הערוך השלחן (סי' שלח ס"ה). והוסיף שם מרן זצוק"ל בבאורים דאיכא גם חשד וגם משום זילותא דשבת ואוושא מילתא, ע"ש. ומה ששמעתי שיש חוששים בנדון דידן משום שהיה, היא משום הא, לא איריא, על פי מה שכתב מרן זצוק"ל בספרו שו"ת יחוה דעת (ח"ב סי' מד) בנדון הפלטה. וע"ע בספרו חזו"ע (שבת ח"א עמ' מד והלאה) ע"ש ודו"ק. שו"ר שכ"כ בהדיא בשו"ת מנחת יצחק (ח"ח סי' כט) בנדון השאלה שלנו שיש בזה איסור שהיה וזילותא דשבת וחשש מכשולים במקום שאינם בני תורה, ורק במקום צורך גדול או מצוה ועל פי שאלת חכם מורה הוראה מובהק יש לדון, ע"ש. לכן להלכה אין להשים מים בקומקום חשמלי ולכוין שעון שבת מערב שבת כדי שיפעל בשבת על ידי השעון בשעה מסויימת ויכבה מאליו ויוכל להשתמש במים החמים, בעיקר משום זילותא דשבת וחשד ועוד שיכול לצאת מזה כמה תקלות. ובמקום צורך גדול או מצוה וכדו', יעשו בזה שאלת חכם.

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form