רכב שלא משתמש בו בפסח האם צריך בדיקה מחמץ? הרב אושרי אזולאי

שאלה: רכב שלא משתמש בו בפסח האם צריך בדיקה מחמץ?

כתב: הרב אושרי אזולאי

תשובה: רכב צריך בדיקת חמץ אף שניקה אותו היטב מחמץ לפני הפסח. ואף שאינו רוצה להשתמש ברכב בכל ימי הפסח, צריך לבדוק אותו מן החמץ (חזו"ע פסח, עמ' נב) וכנראה סברתו היא שמא ירצה להשתמש בו בפסח, וצ"ע מאי שנא מארון שסוגרו ומוכר כל תכולתו שאין צריך בדיקה וכמו וגם ברכב הדין יהיה כן, וי"ל בזה. שוב בינותי דשמא כוונת הרב היא שהכוונה שגם במכונית מיירי שלא מוכר את החמץ הנמצא במכוניתו. ונראה שרכב שיצא מכלל שימוש כגון שהתקלקל לו המנוע וכיוצ"ב, אין צריך בדיקה ודי לסוגרו עם מפתח ולהצניע את המפתח, ולמכור כל החמץ שבו. ראה נטעי גבריאל (פסח ח"א, עמ' קכח).

השוכר רכב לפסח יש לברר שאכן בדקו את הרכב לפני כן מחמץ. ואם לא עשו כן, חייב הוא בבדיקה, אף שבעלי החברה טוענים שניקו היטב את הרכב שפעמים ושוכחים בתא המטען חמץ גמור כמו ששמענו על מקרים כעין אלו בפסח.

 

ויש מי שכתב שרכב שיש בו חלונות דינו כאכסדרה וסגי לבודקו בבוקר ולא צריך לבודקו בליל בדיקת חמץ. והנה מרן בש"ע (סי' תלג ס"א) כתב שאכסדרה שאורה רב אם בדקה לאור החמה דיו, ע"כ. ונחלקו בטעם מדוע אין צורך לבדוק אכסדרה לאור הנר. החק יעקב וא"ר והגר"ז ס"ל שאכסדרה הוא מקום שיש לה שלוש דפנות וקירוי ואורה רב על ידי דופן רביעית שפתוחה לגמרי. ואילו המ"א (שם ס"ק ב) פירש שאכסדרה היא מקום שאין לו כתלים כלל ותקרתו עומדת על גבי עמודים. והנה נראה שלא מבעיא לדברי המ"א בודאי שהמציאות ברכב אין דינו כאכסדרה דרכב סתום מכל צדדיו ורק יש בו חלונות ואין דינו בודאי כאכסדרה, אלא אף לדברי החק יעקב ודעימיה יש לומר דהתם מיירי שהכותל הרביעית פרוצה לגמרי ונכנס אור רב משא"כ רכב שהוא סתום ויש בו חלונות, לא דמי. ובפרט שצריך לבדוק מתחת לכסאות וכו', ולשם בודאי לא מגיע האור מבחוץ ודמי ממש לבית שיש בו חלונות. ולכן גם אם בודק ביום יצטרך לבדוק לאור הנר או פנס. זאת מלבד שלשון הש"ע שאם בדקה לאור החמה דיו, מורה שהוא בדיעבד דלכתחילה צריך לבדוק גם אכסדרה בליל י"ד וכמו שכתבו האחרונים הביאם המ"ב (סי' תלג ס"ק ה וס"ק ו). לכן לכתחילה צריך לבדוק גם את הרכב בליל י"ד ולא יחכה ליום י"ד. ואם לא בדק בלילה, יבדוק ביום לאור הנר או הפנס. וראה לקמן שאם בודק הרכב בלילה יכוין להוציאו בברכה שמברך על ביתו. ואם בודק ביום, בודאי לא יברך שהרי גם בביתו אם בודק ביום, לא מברך.

...

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form