מה היא הברכה על 'כובנה'? הרב אושרי אזולאי

שאלה: מה היא הברכה על 'כובנה' (מאכל תימני) והאם מפרישים חלה מעיסה זו?

כתב: הרב אושרי אזולאי שליט"א

תשובה: כפי שהובהר לי בשאלה ה'כובנה' היא עיסה רגילה שמניחים אותה בסיר סגור עם כמות גדולה יחסית של שמן והיא מתבשלת מההבל של האדים שבסיר. הנה מכיון שסיר זה סגור ומתבשל באדים שלו שאין להם דרך לצאת החוצה, דנו הפוסקים האם דינו כבישול או כאפיה. ובש"ע המקוצר להגר"י רצאבי שליט"א (סי' לד אות י) כתב שמנהגם לברך על 'כובנה' 'בורא מיני מזונות' על פי מה שכתב בש"ע בסי' קסח (סי"ג). וכן חזר על דבריו בשו"ת עולת יצחק (ח"א חאו"ח סי' לז).

ולגבי הפרשת חלה, הנה נחלקו בזה ר"ת ורבינו שמשון שר"ת מחייב עיסה שעשויה מקמח ומים והוא מייעדה לבישול או לטיגון. ורבינו שמשון פוטר. והרמב"ם והרא"ש ס"ל כרבינו שמשון. ובב"י (יו"ד סי' שכט ס"ג) כתב דמכיון שהרמב"ם והרא"ש ס"ל כדברי ר"ש, כך הלכה וכך המנהג, ע"ש. והש"ך (שם ס"ק ד) כתב שהרבה פוסקים סוברים, שאם היתה בלילתה עבה חייבת בחלה, לכן יש להפריש חלה בלא ברכה, ע"ש. והוא שלא כדעת הש"ע. והקשו (שלחן גבוה סי' שכט ס"ק ה) מדוע מרן כאן כתב בסתמא כדעת רבינו שמשון ואילו בחאו"ח (סי' קסח סי"ג) הביא דברי רבינו שמשון בסתם שעיסה כזאת ברכתה 'בורא מיני מזונות' ודברי ר"ת ביש אומרים שיש לברך עליה 'המוציא'. דהא בהא תליא ומדוע בהלכות חלה העלים דברי ר"ת כלל ולא ציינו. ותירץ מרן זצוק"ל בהליכות עולם (ח"ה עמ' רכה) שגם שם פסק בסתם כדברי ר"ש ורק חשש ביש אומרים והוא דרך חומרא בעלמא שלעולם הלכה כסתם. ובשו"ת אור לציון (ח"ב עמ' צח) כתב דמרן חזר בו בש"ע יו"ד ועליו סמכינן להקל לברך 'בורא מיני מזונות'. ועוד שחלה בזה הזמן הוי מדרבנן וספיקא לקולא, ע"ש. והגאון הרב בן איש חי (פ' שמיני ש"ש אות ד) פסק שיפריש חלה ללא ברכה. ומרן זצוק"ל פסק שהיא פטורה מחלה ולא חייב להפריש. ולא כתב שיפריש ללא ברכה משום דהכי פסק מרן הש"ע. ועי' בספר מעיין אומר (ח"א עמ' שב) שכתב בשם מרן זצוק"ל שיפריש מ'הכובנה' ללא ברכה, ע"ש. גם בילקו"י (אוצר דינים לאשה ולבת, עמ' תרצג) כתב דיש להחמיר להפריש חלה מעיסה המיועדת לבשלה או לטגנה ללא ברכה, ע"ש. ולענין הלכה, ברכת ה'כובנה' היא 'בורא מיני מזונות'. ואין חיוב להפריש ממנה חלה. והמחמיר להפריש ממנה חלה, תבוא עליו ברכה, ואמנם לא יברך שסב"ל [ואמנם אם אופים את ה'כובנה' כמו עיסה של לחם רגיל, ברכתו 'המוציא' ואם אכל שיעור כזית ומעלה מברכים ברכת המזון, ופשוט].

 

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form