הלכות שבת – הלכות והנהגות ליום שבת קודש

הלכות מעניינות - מדוע לא מברכים על מצות עונג שבת, כשם שמברכים על כל המצוות עובר לעשייתן?

  • מדוע לא מברכים על מצות עונג שבת, כשם שמברכים על כל המצוות עובר לעשייתן? משום שאין דבר מסויים שבו יתענג והיינו שאינו ניכר באיזה דבר שיעשה שעושה כן על דעת לענג את השבת. ועוד יש לומר שבברכה על נר של שבת, יוצאים גם ידי חובת הברכה על כל תענוגי השבת (תורת שבת סי' רסג ס"ק ז, שו"ת ציץ אליעזר חי"א סיק כב).

  • לפי שמצות עונג שבת לכמה ראשונים היא מן התורה, וכן הלכה (ראה חזו"ע שבת ח"א עמ' ש והלאה). כשאוכל, יכוין לקיים מצוות עשה מן התורה שהרי מצוות צריכות כוונה (ש"ע סי' ס ס"ד).

  • מי שאכילת חמין מזיקה לו, מותר לו לאכול דברים קרים (מ"ב סי' רנז ס"ק מח). ומה שאמרו רבותינו אכילת חמין הכוונה לדברים חמים, וכל אחד יענג השבת במאכל חם הערב לו והטוב לו. איש על מחנהו, איש על דגלו. וישבח את נוות ביתו על מאכליה שטרחה ויגעה בעשר אצבעותיה, ובזה יעודד את רוחה ויגרום לה קורת רוח (וכן היה רגיל מרן פאר הדור הגר"ע יוסף זצ"ל לשבח את הרבנית על טיב מאכליה, כזה ראה וקדש, מזקנים אתבונן).

  • אם רגיל לאכול תבשיל אחד ביום חול, יוסיף עוד אחד בשבת, אם רגיל שניים, יוסיף עוד אחד, וכן על זה הדרך (מ"ב סי' רמב ס"ק ב, רוח חיים ס"ק ב, ספר מקבציאל ש"ש פ' לך לך סי"ג). ובר"ח שחל בשבת יוסיף עוד תבשיל שלא עושה בשאר שבתות ויועיל גם שלא ישכח יעלה ויבוא (רוח חיים שם).

  • אין חיוב לאכול בשבת בשר משום שבשבת לא נצטווינו על השמחה, משא"כ ביום טוב. ואף שאיננו מצווים על השמחה, אסור להצטער בשבת (ש"ע סי' רפח). ויעשה כל השתדלות להתנהל על מי מנוחות. ולא ימנע מלהדריך את בניו להתנהג בדרך ישרה ולחנכם במצוות ובברכות הנהנין וברכת המזון וסעודות השבת, שזה הזמן המובחר ביותר שכל המשפחה יושבים יחדיו, שבת אחים גם יחד. "בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך". ומה טוב ללמוד כמה הלכות על השלחן, ובפרט הלכות שבת המרובות וקובץ על יד ירבה, לדעת הלכות כדבעי והיאך לנהוג.

  • ע"פ הקבלה טוב לאכול דגים בשלוש הסעודות (ספר יוסף אומץ יוזפא סי' תקנ). ובפרט בסעודה שלישית (כה"ח סי' רמב ס"ק י). ויש אומרים שמעלת אכילת הדגים בשבת, גדולה מאכילת בשר (בא"ח פ' וירא ש"ש סי"ח. ועי' בשש"כ פמ"ב הע' סג). מ"מ אם אינו ערב לו אכילת דגים לא חייב לאוכלן ששבת לעונג ניתנה ולא לצער (מ"ב סי' רמב ס"ק ב). ומכאן מוסר השכל שאישה כשרה שבנשים תעשה מאכלים הערבים לבעלה ובני ביתה כרצונם ומאוים בכדי שיתענגו על השבת לפי טבעם.

ספרים: הרב אושרי אזולאי

שו"ת אשר השיב ח"ב

ספר

40

לפרטים והזמנה

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות