חולה קורונה או אדם שנמצא בבידוד איך יעשה ברכת הלבנה? הרב אהרן שטרית

שאלה : חולה קורונה או אדם שנמצא בבידוד איך יעשה ברכת הלבנה
ומה הדין של מי שרואה רק חלק מהירח

כתב: הרב אהרן שטרית


תשובה : חולה או מבודד יכולים לברך מחלון ביתו ואפילו דרך זכוכית
וכן מי שמצליח לראות רק חלק מהלבנה יכול לברך ברכת הלבנה

מקורות ונימוקים: בדין ברכת הלבנה נשאלנו בקו ההלכה ע"י אדם הנימצא בבידוד ואינו יכול לצאת מחדרו ורוצה לברך ברכת הלבנה ואינו רואה את כל הלבנה משום שדרך חלון חדרו יכול לראות רק אפס קצהו ולא את כולו האם יכול באופן זה לברך ותחילה נדון האם יכול לברך כשהוא בביתו שהרי הרמ"א ס"ס תכ"ו כ' ואין מקדשים הלבנה תחת הגג אכן במ"ב שם הביא ס"ק כ"א מ"מ כל זה הוא רק לכתחילה אבל מי שחושש באיזה שהוא מיחוש וכו' יכול לקדש בביתו דרך החלון ע"כ ואפי' לברך דרך חלון זכוכית כ' בשבות יעקב ס' קכו וכן מרן החידא בברכי יוסף רכד ס"קא שהוי ראיה גמורה ועין עוד חזו"ע חנוכה ע' שסג בענין זה אכן לענין הנידון שאינו רואה כל הלבנה נראה שהרי כ' הרמ"א תכו ס"א וז"ל ואין לקדש את החודש אלא בלילה בעת שהלבנה זורחת ונהנים מאורה וא"כ אפי' שרואה רק חלקה אם נהנה מאורה שפיר דמי ואם תאמר שאינו נהנה מספיק שהרי רואה רק חלקה מצאתי בברכי יוסף תכו ד' שנשאל ע"י חד צורבא מרבנן " כגון אנו שאנו סגורים מחמת המציק מדבר באופל ואין אנו יכולים לראות הלבנה כי אם דרך החלון " כו' ועין שם באורך דברי מרן החידא אכן בתוך דבריו כ' " אמנם כל זה הינו שתאה מאירה בטוב אבל לא שצריך שנהנה מאורה ממש " וכו' וכן הביא משמו הכה"ח תכו אות טוב וכן כ' מהר' יהודה עיאש בספרו מטה יהודה וכן בס' שלמי ציבור ועין עוד בשבט הלוי ח"ה ס"ס קכה א"כ נראה שהעולה לדינא בסייעתא דשמיא שהרואה את הלבנה דרך חלון ביתו כשאינו יכול לצאת ואפי' דרך זכוכית ואפי' רק רואה חלקה יכול לברך ברכת הלבנה ואם אינו רואה כלל אלא רק זריחת אור הלבנה ולא את גוף הלבנה אינו מברך ומ"מ אם ברך יצא בדעבד ואינו חוזר ומברך.

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form