שאלה: הגעתי לחנות פלאפל ואני מעט רעב ורוצה לטעום כדור פלאפל ולברך 'שהכל' לפני שבעל החנות מכין לי את הפלאפל בפיתה וכו', האם הדבר אפשרי?

הרב אושרי אזולאי

הלכות מעניינות - הגעתי לחנות פלאפל ואני מעט רעב ורוצה לטעום כדור פלאפל ולברך 'שהכל', האם הדבר אפשרי? - 54865315215555.jpg

תשובה: כתב המ"ב (סי' קעו ס"ק ב) בשם החיי אדם (כלל מא ס"ה) ודע דהא דמותר לאכול קודם 'המוציא' דברים שא"צ ברכה תוך הסעודה כגון המבוארים באות ב', דוקא שאין בדעתו לאכול תיכף. אבל אם השלחן ערוך והלחם לפניו, אסור לגרום ברכה שאינה צריכה, אלא יברך 'המוציא' על הלחם ויפטר שארי דברים. וי"א דאם אוהב יותר לאוכלן קודם הסעודה מלאכלן בתוך הסעודה, אין בזה משום גרם ברכה שאינה צריכה. ואם הם דברים המושכין הלב לתאות המאכל בודאי יש לסמוך להקל לאכלן קודם הסעודה, ע"כ (ומה שכתב ואם הם דברים וכו', מקורו ברוך מדברי רש"י בברכות מב. ד"ה ברך שכתב שהיו רגילים להביא פרפראות קודם הסעודה. וכתב בשער הציון שם ס"ק יא שכן מסתבר אחר דהם גורמים שיאכל אח"כ, ע"ש). והנה בשאלה בנדו"ד לא מיירי שאוכל בגלל שהוא אוהב לאכלן לפני מאשר בתוך הסעודה וגם אינם גורמים שיאכל אח"כ שהרי הוא ממילא רעב, ולכן הוא ברכה שאינה צריכה. ובפרט שלא ברור האם מה שכתב המ"ב בסתם חולק על היש אומרים. ובפרט שכאן מדובר בחומר איסור ברכה לבטלה (ומש"כ בשו"ת תורה לשמה סי' סד אינו ענין לנדו"ד, ע"ש ודו"ק). וע"ע בהליכות עולם ח"ב (עמ' קנב), ודו"ק. לכן להלכה, אין לברך על כדור פלאפל לפני נטילת ידיים שיודע שהולך לאכול כעת בעוד כמה רגעים פיתה עם פלאפל. אלא יחכה להכנת הפלאפל בפיתה וכו', יטול ידיים יברך 'המוציא' וכו'.

ספרים: הרב אושרי אזולאי

שו"ת אשר השיב ח"ב

ספר

40

לפרטים והזמנה

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות