שאלה: האם מותר לתת מתנה לגננת וכיוצ"ב בתשעת הימים?

הרב אושרי אזולאי

הלכות מעניינות - האם מותר לתת מתנה לגננת וכיוצ"ב בתשעת הימים? - 5486168.jpg

תשובה: מבואר מדברי החוות יאיר זצ"ל בספרו מקור חיים (סי' תקנב סעיף י) שכתב, מנהג פשוט שנוסעין מבית לבית בט' ימים ולקבל דורונות כנהוג ולעשות סעודת חינוך, דשרי ליתן מתנות בתשעת הימים. וכן מוכח ממה שכתב המשנה ברורה (סי' תקנד ס"ק מא) שאסור לשלוח דורון לחברו בתשעה באב. ומשמע שבתשעת הימים שרי. ובפרט שמדובר בסוג מתנות כזה שהמקבל לא מברך 'שהחיינו' (ואף שבספר אשרי האיש מועדים עמ' תסו כתב בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאין לתת מתנות בתשעת הימים, וכן אין לשלוח פרחים משום שזה כמו מו"מ של שמחה ורק מתנה לבר מצוה אפשר להקל, ע"ש. ובאיזה מקומן ראיתי שמביאים בשמו דאם קיבל מתנה ישמרנה כפקדון עד לאחר תשעה באב. מ"מ מדברי החוות יאיר והמ"ב לא מבואר הכי). ובפרט שיש לומר שמתנה לגננת וכיוצ"ב הוי בגדר החזרת חוב אחר שהגננת השקיעה במסירות כל השנה עבור הילדים. הלכך להלכה, מותר לתת לגננת וכיוצ"ב מתנה בתשעת הימים. 

ספרים: הרב אושרי אזולאי

שו"ת אשר השיב ח"ב

ספר

40

לפרטים והזמנה

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות