שאלה: האם מותר לקנות מכשירי כתיבה בתשעת הימים?

הלכות מעניינות - האם מותר לקנות מכשירי כתיבה בתשעת הימים? הרב אושרי אזולאי

תשובה: קניית מכשירי כתיבה וספרי לימוד בתשעת הימים בשו"ת אבני ישפה (ח"א סי' קיב אות א) כתב בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שדברים קטנים מאוד כגון בגדים תחתונים או גרביים או עט לכתוב בו מותר לקנות אף בתשעת הימים (וכתב שם דשמא כוונתו לענין קניה אבל לענין שימוש לכאורה לא גרע מבגדים מכובסים שיש איסור להשתמש בהם. ע"כ. ולדידן בני ספרד שמותר ללבוש בגדים מכובסים עד שבוע שחל בו אם כן יהא מותר גם להשתמש בהם. על כל פנים לענין עט לא מיירי שאינו מלבוש). וכן ראיתי בהליכות שלמה (בין המצרים, עמ' תכט סי"ח) שהסתפק אם בגדי זיעה כגרביים גופיות ולבנים נוהג בהם איסור קניית בגדים חדשים בתשעת הימים וראה שם מילתא בטעמא ומה שדייק מדברי המ"ב (סי' תקנא ס"ק מה). ולגבי ספרי לימוד ראה באשרי האיש (מועדים, עמ' תסה) שהביא בשם הגרי"ש אלישיב שמצד הדין אפשר לקנות אותם בתשעת הימים, ועדיף לפני. ע"ש. וכנראה סברתו שאין על ספרי לימוד שם חשיבות כלל ולא נועדו ממילא לשימוש כעת ודומה לדין בגדים לבנים וכו', דלעיל. ואכן שם כתב שספרי קריאה לא יקנה בימים אלו. ע"ש. ועתה ראיתי בלקט יושר (ח"א חאו"ח עמ' קז ענין א) שכתב, והתיר (בעל תרומת הדשן) לקנות כלים חדשים כגון כפות וקערות אף על פי שכתוב באו"ח דאסור לתקן בגדים חדשים. ע"כ. הרי שהתיר לקנות דברים פעוטים, ואם כן יהא שרי לקנות עטים וכדו', שאין להם חשיבות כל כך (ושמא יש ללמוד מכאן גם לגבי בגדים שאינם חשובים כדוגמת בגדי זיעה, וי"ל). וכן ראיתי להגר"נ קרליץ שליט"א שהתיר לקנות כלים קטנים בתשעת הימים (ספר 'והגית' על אבלות המקדש, עמ' 492). לכן להלכה מותר מן הדין לקנות כלי כתיבה וספרי לימוד בתשעת הימים.

 

 

 

ספרים: הרב אושרי אזולאי

שו"ת אשר השיב ח"ב

ספר

40

לפרטים והזמנה

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות