האם מותר ללבוש טלית קטן על הגוף ממש ללא גופיה? הרב אושרי אזולאי

שאלה: האם מותר ללבוש טלית קטן על גופו ממש ללא גופיה (וממילא השאלה על טלית גופיה שמוכרים כיום שמונחת על הגוף ישירות)?

כתב: הרב אושרי אזולאי שליט"א

תשובה: בשו"ת שיח יצחק (סי' ח) כתב לאסור בזה משום זילותא. ועוד שיכנס כל זיעת הגוף ויש בזה חסרון של "זה אלי ואנוהו". ובמסכת שבת (קלג:) איתא, עשה לפניו ציצית נאה, ואם תהיה מלאה זיעה לא תהיה נאה וכו', ע"ש. ועי' בספר מים ההלכה (ח"א סי' ו) שדייק כן מד' הרב כה"ח (סי' ח ס"ק מג) בשם רבינו האר"י. וכ"כ בשו"ת וישב הים (ח"א סי' נג עמ' נה) שהאר"י ז"ל סבר שאין ללבוש את הטלית קטן על גוף, משום בזיון המצוה, ע"ש. והו"ד גם בבית ברוך (ח"ג עמ' קעד). ועי' מש"כ בזה בפסקי תשובות (סי' ח הערה 195). ובספר עוזר ישראל (פ"ח אות נז) הביא שכן מוכח מד' הגר"ח קניבסקי שליט"א בספרו תכלת וארגמן, ע"ש מש"כ בזה. ועי' בספר עלי שי"ח (עמ' לז) שכתב בשם הגר"ח קניבסקי דיש נזהרין בזה. ובספר הלכה ברורה (ח"א עמ' קסז סל"ג) כתב בשם מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל שמעיקר הדין יש להקל בזה, ע"ש מש"כ בזה. וכן כתב בספר קדושים תהיו (כ"ץ) בשם מרן זצוק"ל שבימים חמים מאוד מותר ללבוש הטלית על הגוף ממש, ע"ש. וכ"כ בשו"ת אור לציון (ח"ב עמ' כח ס"ד) וע"ש מש"כ בזה. וכ"כ בהליכות שלמה (תפילה, פ"ג סי"א) בשם הגרש"ז אויערבאך. וכ"כ בשו"ת אור יצחק (סי' יד). שו"ר דהכי מוכח בשו"ת הרדב"ז (ח"ו, תשובה שני אלפים קו), ע"ש. וכ"כ בשו"ת רבבות אפרים (ח"ד סי' טו אות א). וכ"כ בספר קדושים תהיו בשם הגר"ב זילבר. והוסיף דמה שמוכח מהאר"י שצריך דתהיה הט"ק על בגד ולא על גופו ממש, היינו באופן קבוע, אבל באופן עראי, אין איסור, ע"ש. ובימים החמים חשיב עראי, ויהיה מותר וכמו שכתב ברבבות אפרים (שם). הלכך להלכה, מותר ללבוש טלית קטן על גופו ממש, ובפרט בימים החמים. והרוצה להחמיר, ילבשם על הגופיה ולא על בשרו ממש.

 

 

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form


0 תגובות