האם מותר להתפלל תפילת שמונה עשרה עם מטריה ביד? הרב אושרי אזולאי

שאלה: עתה שיש שמתפללים בחוץ ויורד גשם, האם מותר להתפלל, ובפרט תפילת שמונה עשרה כאשר אוחז בידו במטריה פתוחה. והאם מותר להתפלל עם כפפות כדי להציל מהקור?

כתב: הרב אושרי אזולאי

תשובה: בגמ' (ברכות כג:) איתא, לא יאחוז בידו תפלין ולא ספר תורה בזרועו ולא קערה מלאה בידו ולא סכין ומעות וכיכר. והטעם מפני שליבו עליהם שלא יפלו ויטרד ותתבטל כוונתו כמבואר ברש"י (שם), ע"ש. וכ"פ הטור וש"ע (סי' צו ס"א). ועי' בב"ח (שם) מש"כ בזה. הרי שיש איסור להביא את עצמו לידי טירדא בתפילה (וה"ה בשעת ק"ש ופסוקי דזמרה כמבואר בפמ"ג שם מש"ז ס"ק א. והביאו במ"ב שם ס"ק א). וראה בברכ"י (שם ס"ק א) דה"ה דאין להושיב תינוק לידו בשעת התפילה [ויש שכתבו שכל שכן שלא ירים אותו. ורק אם התינוק טורדו בתפילה, כתב בשו"ת אור לציון (ח"ב פרק מה סכ"ז) שרשאי להרימו באמצע התפילה]. ועי' להרב בא"ח (פ' יתרו ש"ר אות יב) שכתב שאדם שהמשקפיים שלו רפויות, יזהר להסירם מעל עיניו לפני התפילה, כיון שליבו טרוד עליהם שלא יפלו, ע"ש. ולכן סתם כך אין לו לאחוז במטריה בשעת התפילה אף שהיא סגורה (ועי' בשו"ת אבני ישפה ח"ח חאו"ח סי' כט שכתב דמותר להכניס מטריה לבית הכנסת כשהיא סגורה ואין בזה בזיון, ע"ש).

והנה הכא שיש גשם בודאי שבעת התפילה הדבר טורדו והוי לצורך התפילה ודומיא דמותר לאחוז מחזור תפילות בידו בשעה שמתפלל הואיל ותופס לצורך תפילה עצמה לא טריד דומיא דלולב דמשום דלקיחתו מצוה, לא טריד וכמו שכתב בש"ע (שם ס"ב). 

ולגבי לבישת כפפות, אם מתפלל בחוץ, מותר להתפלל עם כפפות שאף שכתב המ"ב (סי' צא ס"ק יב) שאין להתפלל עם כפפות וקורא אני עליהם וכו', ע"ש. וכ"כ הגאון הרב בא"ח בספרו עוד יוסף חי (פ' משפטים ס"ב) שלבישת כפפות בעת התפילה היא דרך בזיון ויוהרא, ע"ש. וכ"כ בספר פחד יצחק (אות ת). והו"ד בספר עיקרי הד"ט (ה, אות נז). וכ"פ בילקו"י (הלכות תפילה סי' צא ס"ב) וכ"כ עוד אחרונים. עי' בספר הליכות שלמה (הל' תפילה פ"ב סי"ח) שכתב בשם הגרשז"א דמה שדיבר המ"ב זה כפפות של פועלים או כפפות שלובשים דרך חשיבות, אבל כפפות שלובשים מפני הקור, אינן בכלל זה, ע"ש. וכ"כ בשו"ת נטע שורק (סי' ו) שיתכן שמותר ללבוש כפפות בתפילה כיון שניכר שהן להגן מפני הקור, ע"ש. וכ"כ בספר אישי ישראל (פ"י ס"ד). וע"ע בשו"ת תורה לשמה (סי' כו), ודו"ק. וכתבו כמה אחרונים שאם עושים כן מפני הצינה יש להקל, ואצ"ל שהמתפלל עם כפפות בבית הכנסת שהקור גדול, אין עוון בידו. ובודאי שעדיף להתפלל כך בבית הכנסת מאשר להתפלל יחידי בביתו (שו"ת באר משה ח"ד סי' לט, בית ברוך על חיי אדם כלל כב ס"ק סב). ויש להוסיף עוד שכיום הדרך לעמוד כך לפני גדולים, קיל טפי. ולכן אם מתפללים בחוץ, מותר להתפלל עם כפפות להציל מהקור. הלכך להלכה אם מתפללים בחוץ ויורד גשם, מותר לפתוח מטריה כדי שיוכל להתפלל בכוונה ואף בתפילת שמונה עשרה מותר לו לעשות כן. וכן מותר באופן זה להתפלל עם כפפות.

...

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form