שאלה: האם מותר להסתפר ביום תענית י"ז בתמוז (ואף שהשנה הוא דחוי השאלה היא ליום התענית עצמו, ללא קשר אם היא דחויה, וזה כמובן לבני ספרד שנוהגים ע"פ דעת מרן הש"ע להסתפר עד שבוע שחל בו תשעה באב).

כתב: הרב אושרי אזולאי שליט"א

תשובה: מובא בש"ע (סי' תקנא ס"ב) מראש חודש עד התענית ממעטים במשא ומתן של שמחה ובבנין של שמחה וכו'. וכתב בביאור הלכה (שם ד"ה מראש חודש) בשם הא"ר (שם ס"א) והפמ"ג (שם א"א ס"ק י) שאפשר שיש להחמיר בי"ז בתמוז ועשרה בטבת כמו מראש חודש ועד התענית. ע"כ. והטעם הוא משום אבלותו של יום. והנה העירו שבשער הציון (סי' תקנ ס"ק ח) הביא דברי הפמ"ג (שם מש"ז ס"ק א) שבשלש התעניות יכול לרחוץ את כל גופו בצונן, ואילו בתשעת הימים כתב הרמ"א (סט"ז) שאין לרחוץ כל גופו בצונן. ע"ש. וראיתי במשנה ברורה דרשו (שם) שהביאו שהגר"נ קופשיץ כתב, שכוונת הביאור הלכה לדברים שאסור מדינא דגמרא כגון בנין של שמחה וכו', ולא לדברים שאסור מצד המנהג כרחיצה. ע"ש. ולפי זה גם תספורת שאסור מצד המנהג לדידן בני ספרד יהא שרי להסתפר ביום י"ז בתמוז. ובפרט דלעת מרן הש"ע (סי' תקנ ס"ב) דשרי בי"ז להתרחץ אף בחמין וכן שרי בסיכה וכו', ואם כן תספורת לא גרע דשרי. וכן ראה בטורי אבן (ר"ה יח:) שמוכח מדבריו שמותר להסתפר בי"ז בתמוז. וכ"כ כמה מהאחרונים. ואמנם ראיתי ביפה ללב (סי' רס אות יא) דס"ל שאין להסתפר ביום י"ז בתמוז. ע"ש. וכ"כ עוד בסי' תרפו (אות ט). וכ"מ מדברי הרוח חיים (סי' תקסו ס"ק ד). וכ"כ בשו"ת שיח יצחק (סי' רמז). ולענין הלכה נראה שאין איסור מעיקר הדין לבני ספרד להסתפר ביום י"ז בתמוז (או בכלל בתענית כמו השנה שהוא דחוי), ומכל מקום טוב להימנע מכך. 

 

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות