האם מותר לברך ברכה ליד תינוק שעשה צרכיו בתוך הטיטול?

שאלה: האם מותר לקרוא קריאת שמע או לברך אחת מהברכות או ללמוד תורה ליד תינוק שעשה את צרכיו בתוך הטיטול?

כתב: הרב אושרי אזולאי

תשובה: בש"ע (סי' עו ס"א) כתב, צואה בעששית מותר לקרוא כנגדה אף על פי שרואה אותה דרך דפנותיה דהדבר תלוי בכיסוי כמו שנאמר "וכיסית את צאתך" והרי היא מכוסה, ע"כ. וכתב המ"ב (שם ס"ק ב) שדין זה הוא לאו דווקא בקריאת שמע אלא ה"ה בכל, בתורה ותפילה וכל ענייני קריאת שמע, ע"ש. ואם כן בודאי ה"ה בענייננו, ואולי הוא ק"ו שכאן בטיטול הצואה לא נראית כלל. ובכלל אם זה צואה של תינוק שאינו יכול לאכול כזית דגן בכדי אכילת פרס אין לצואתו דין צואה כמבואר בש"ע (סי' פא ס"א. ובמגדל עוז ליעב"ץ מבואר שהוא מגיל שנה ואילך. ויש אומרים שהוא מגיל שלושה חודשים. ויש אומרים שהוא מגיל חודשיים, ובפרט בזמנינו שתעשיית הדייסות משוכללת והדייסות נוחות לאכילה ועיכול). ובודאי שבכל זה, אם יש ריח רע של הצואה אין היתר לקרוא ק"ש ולברך וכו', מול הצואה, אלא כל ההיתר הוא באין ריח רע כמבואר באחרונים שם. ועי' בבאו"ה (סי' פג ס"ה ד"ה בני אדם). וכן במ"ב (סי' פא ס"ק ג) וברמ"א (יו"ד סי' רסה ס"ח) ובגר"א (שם ס"ק ט). הלכך למעשה, תינוק שעשה את צרכיו בתוך הטיטול ואין ריח רע שיוצא ממנו, מותר לאביו לקרוא לידו ק"ש, להתפלל, ללמוד, לברך וכו'.

 

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form