האם מותר להזיז בשבת ממקום למקום מתקן ליבוש כביסה? הרב אושרי אזולאי

שאלה: האם מותר להזיז בשבת ממקום למקום מתקן ליבוש כביסה, כאשר תלוי עליו כביסה רטובה מערב שבת?

כתב: הרב אושרי אזולאי

תשובה: חז"ל (שבת קמו:) אסרו לתלות כביסה בשבת משום מראית עין שיחשדוהו שכיבסן בשבת, ואף בחדרי חדרים אסור לתלות כביסה. וכ"פ בש"ע (סי' שא סמ"ה). אבל להזיז מתקן ליבוש כביסה ממקום למקום, לא מצינו שהיה בכלל הגזירה, ואין גוזרים גזירות מדעתינו כמבואר בפרי חדש (סי' פז ס"ק ז). וכן אין מדמים גזירה לגזירה כמבואר בתוס' (חולין קד.). ואם משום טלטול הבגדים שהם רטובים, הנה בבגד רטוב בשבת אין לאסור משום מוקצה דלא מבעיא בימות הקיץ דגם למשנה ברורה (סי' שח ס"ק סג) בגדים שהיו רטובים בבין השמשות אינם מוקצה (כמבואר במ"ב סי' שי ס"ק יט, וכ"כ בשו"ת מנחת יצחק ח"א סי' פא, שו"ת מנחת שלמה סי' י עמ' פא, שו"ת שבט הלוי סי' סב אות ג, ועוד) אלא אף בימות החורף הבגדים לא מוקצה כמו שכתב מרן זצוק"ל בספרו לוית חן (עמ' מד. ובחזו"ע שבת ח"ג, עמ' פז) משום שבבין השמשות היה ראוי לטלטל הבגד על ידי שני בני אדם וכמבואר בא"ר (סי' שא ס"ק פ) שמותר לטלטל בגד רטוב בשבת על ידי שני בני אדם. וגם הוי טלטול מהצד כאשר עושה כן לפנות המתקן למקום אחר ללא נגיעה בבגדים, והוי טלטול מן הצד לצורך דבר המותר שהדין הוא שמותר לעשות כן. והמתקן של הכביסה אינו בסיס לדבר האסור מהטעם האמור.

ולכן מותר להזיז בשבת את מתקן הכביסה ממקום למקום גם כאשר תלויה עליו כביסה רטובה (וכן יש להקל להוציא את המתקן אל מחוץ לבית).

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form