האם יש חיוב להטביל כלי חרס וכלי "פורצלן"?

 

שאלה: האם יש חיוב להטביל כלי חרס וכלי "פורצלן"?

 

תשובה: מדאורייתא צריך להטביל כלי מתכות, אלומניום, ברזל, בדיל, נירוסטה, עופרת, זהב, כסף ונחושת (עי' יביע אומר ח"ב חיו"ד סי' ט שכתב כן בדעת מרן הש"ע. ע"ש) וחכמים תיקנו גם בזכוכית (והוא הדין לדורלקס ופיירקס. יביע אומר ח"ו חיו"ד סי' יב) משום שהם דומים למתכת שאם נשתברו יש להם תקנה להתיכן ולעשותן כלים (עי' ב"י סי' קכ. וכן פסק בש"ע יו"ד סי' קכ ס"א). אבל כלי חרס שאם נשתברו אין להם תקנה לא תיקנו חז"ל להטבילם (הליכות עולם ח"ז עמ' רנז). וה"ה לכלי "פורצליין" וכמבואר בפוסקים (עי' הליכות עולם ח"ז עמ' רנז). הלכך להלכה כלי חרס אינם טעונים טבילה כלל. והוא הדין לכלי "פורצליין". 

 

והנה יש שהעירו שהיום 'הפורצליין' העשוי מחרס מצופה משני צדדיו בזכוכית, ואם כן, יצטרך טבילה. והנה יש אומרים שמכיון שהציפוי הוא דק ונעשה לנוי, אין לו חשיבות בעצמו ובטל הוא לכלי, ומכיון שהכלי חרס, יהיה פטור מטבילה. ומביאים ראיה מרע"א על הש"ך (יו"ד סי' קכ ס"ק ד). וכן הובא בשם הגר"מ פיישנטיין בספר אהלי ישורון (ח"א עמ' פג הע' קכא) והגר"י קמנצקי (ספר אמת ליעקב יו"ד סי' קכ הע' נב). ועי' בספר שעורי הלכה (טבילת כלים, עמ' מט) שצידד לפטור מטבילה דהוי תרי דרבנן, דלכל היותר טבילת כלי חרס הוא מדרבנן וגם זכוכית היא מדרבנן. וכן הוא בשו"ת שבט הלוי (ח"ד סי' צא) והעלה בשעורי הלכה להקל, יעו"ש. לכן יש להקל גם בכלי 'פורצליין' של זמנינו המצופים בזכוכית דקה, והרוצה להחמיר, יטביל בלא ברכה. וע"ע בספר חוט שני (הלכות טבילת כלים, עמ' כו ס"ק ה). 

 

 

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form