שאלה: ב"ה אני בתהליכי התחזקות ומאוד רוצה ללכת עם עניבה וחליפה בשבת אמנם הדבר מאוד מציק לי שחם לי עם החליפה וגם עניבה מעיקה עליי, האם בכל זאת אני חייב ללבוש חליפה ולענוב עניבה בשבת?

הרב אושרי אזולאי

 

הלכות מעניינות - האם חייב ללבוש חליפה ולענוב עניבה בשבת?  - 99999589495.jpg

תשובה: בספר חוט שני (ח"א פ"א ס"ק ב) כתב בשם החזו"א שבגדר שאין לו עונג בלבישתו כגון בגד שקשה לו ללובשו מחמת החום אין בלבישתו משום כבוד שבת  שכל שאינו בכלל עונג שבת, אינו בכלל כבוד שבת. וביאר הגר"נ קרליץ שם שכוונתו היא שכשאינו לובש בגד זה משום שאין לו עונג בלבישתו, אינו פוגם בכבוד השבת, ומ"מ שלובשו ודאי שמקיים בזה כבוד שבת, ע"ש. וקשה לי ע"ד שהרי אם אין לו עונג בלבישת בגד זה היאך מקיים בזה כבוד שבת. וצ"ל שכבוד השבת הוא שהבגד יהא מיוחד לשבת ואין קשר אם אדם נהנה בו או לאו, אבל מ"מ אי אפשר לומר שעובר בזה על כבוד השבת היכא שנמנע ללובשו מחמת שמציק לו וכדו', כנ"ל להסביר. והנה מצינו דמי שהאוכל מזיק לו, אסור לו לאוכלו (עי' מ"ב סי' רפח ס"ק ג) וא"כ מאי שנא. ושמא יש ליישב דהיכא שמזיק לו גרע טפי שהרי בודאי שלא היה ציווי על עונג היכן שמזיק. אבל בבגדים אף שחם לו עמהם, שמא הרי סוף סוף בזה שיש לו בגדים מיוחדים לשבת בזה מקיים שפיר כבוד השבת, ודו"ק. לכן להלכה, אדם שמרגיש לא נח עם בגד מסוים בשבת כגון שחם וכדו', אין חייב ללובשו, אבל טוב ללבוש בגדים שונים ומיוחדים לשבת.

ספרים: הרב אושרי אזולאי

שו"ת אשר השיב ח"ב

ספר

40

לפרטים והזמנה

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות