מספר נידונים בברית הנערכת בתשעת הימים לענין אכילת בשר

הרב אושרי אזולאי

הלכות מעניינות - ברית הנערכת בתשעת הימים האם מותר לאכול בשר? כל הדינים - 8498484.jpg

שאלה: ברית שלא בזמנה כגון שדחו הברית מחמת שהילד חלה בצהבת, האם מותר לאכול בשר בתשעת הימים?

תשובה: ראה בשערי תשובה (סי' תקנא ס"ק לג) שהביא משו"ת אור נעלם (סימן ט) שאין היתר לאכול בשר ויין בסעודת מילה שלא בזמנה בתשעת הימים. אך השערי תשובה שם כתב, שאין המנהג כדבריו אלא אוכלין בשר ושותין יין בסעודת ברית מילה שלא בזמנה כמו בזמנה אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב. וכ"פ בשו"ת יביע אומר (ח"א חאו"ח סי' כז אות ז). וכ"ה בספר חזון עובדיה ארבע תעניות (עמ' קצז) בשם המאורי אור (עוד למועד דף קח עמוד ב) [וזה שלא כמו שכתב בספר אור לציון חלק ג' (עמוד רמד ד"ה ואולם) שבסעודת מילה שלא בזמנה יש לקרואים להימנע ממאכלי בשר מלבד בעלי הברית והקרובים הפסולים לו לעדות].

אמנם כתב השערי תשובה (שם), שאם המילה נדחתה בגלל חולשת התינוק וכיוצא בזה, ושוב אחר שחזר לאיתנו לא מלו אותו מיד אלא דחו את המילה במתכוין לתשעת הימים בכדי שיאכלו הקרואים בשר ויין, אין שום היתר לאכול בשר ולשתות יין, ואפילו מי שלא נעשה בשבילו האיסור. וכן הסכים בשו"ת יביע אומר וחזון עובדיה (שם).

הלכך להלכה, גם בברית מילה שלא בזמנה שנערכת בתשעת הימים מותר לאכול בשר ויין. והיתר זה כולל את כל האורחים. אולם היתר זה הוא דווקא אם המילה נעשית מיד באותו יום שהתינוק נתרפא והתאפשר למולו. אבל אם לאחר שנתרפא התינוק דחו את המילה בכוונה לאחר ראש חודש אב כדי שיוכלו לאכול בשר בסעודה, אין היתר לאכול בשר.

----

ברית בתשעת הימים, ולפני שהחלה הברית הציבור רוצה לאכול בשר, כגון בהגשה עצמית, האם מותר להם, או שמא רק לאחר שהברית התקיימה הוי סעודת מצוה ורק אז מותר להם לאכול בשר?

תשובה: נראה לכאורה שאין היתר לאכול לפני הברית בשר, שהרי אם אדם יאכל ויצא לפני הברית, לא יקיים המצוה, א"כ רואים שהברית היא הגורמת לחלות של סעודת מצוה וכל עוד שהיא לא התקיימה, אין היתר של סעודת מצוה וממילא אסור יהיה לאכול בשר לפני שהחלה הברית. כ"נ לי בפשטות. וכן הסכים עימי בסברא זו מורינו הראש"ל הגאון ר' יצחק יוסף שליט"א.

---- 

ומי שלא היה נוכח בעת הברית ובא לאחר מכן, מותר לו לאכול בשר בסעודה זו אחר שסוף סוף חשיבא סעודת מצוה ואין בנוכחות האדם בברית שום חסרון שלא יחשב סעודת מצוה שהרי הברית היא הגורמת להחיל על הסעודה שם סעודת מצוה, וז"פ.

----

וכל עוד יושבים בסעודה, אף הנמשכת שעות רבות חשיב סעודת מצוה, שהכל הוא מחמת המצוה ולא מצינו זמן מוגבל לזה. וכתבנו על זה במקום אחר.

----

ולאו דווקא הנוטל את ידיו אז יכול לאכול בשר, אלא אף האוכל ללא לחם רשאי לאכול בשר דסוף סוף עושה כן מחמת הברית להשתתף בשמחתו של בעל הברית ונגרר אחריו בשמחתו.

ספרים: הרב אושרי אזולאי

שו"ת אשר השיב ח"ב

ספר

40

לפרטים והזמנה

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות