שאלה: בפחית 'קוקה קולה' יש מכסה העשוי מאלומניום (שנועד להבטיח כי לכלוכים וזיהומים לא יגיעו לפתח השתייה בדרך הארוכה שעושה הפחית מהמפעל ועד לידיו של הצרכן), האם לאחר הוצאתו, יש בו דין מוקצה?

הרב אושרי אזולאי

הלכות מעניינות - בפחית 'קוקה קולה' יש מכסה העשוי מאלומניום, האם לאחר הוצאתו, יש בו דין מוקצה? - 498651.jpg

תשובה: כתב בשלחן ערוך (סי' שח ס"ו) כל הכלים שנשברו, אפי' בשבת, מותר לטלטל שבריהם ובלבד שיהיו ראוים לשום מלאכה  כגון שברי עריבה לכסות בה החבית ושברי זכוכית לכסות בה פי הפך. אבל אם אינם ראויים לשום מלאכה, לא, ע"כ. ולכן אריזות שאין רגילים להשתמש בהם כלל וכגון עטיפות שלגונים ושקיות קרועות דינם כמוקצה וכמו שכתב בספר הלכות שבת בשבת (ח"ב פ"כ הע' 74) בשם הגרי"ש אלישיב. וכ"כ בשש"כ (שש"כ ח"ג פ"ט הע' יא) בדין שקית חלב ריקה, ע"ש. וע"ע בחוט שני (ח"ג פנ"א עמ' קה ד"ה עטיפות) שכתב שעטיפה של סוכריה כל זמן שמשמשת  לעטיפת הסוכריה, אין היא מוקצה. אך כאשר אינה משמשת כעטיפה, אם אין לה שימוש אחר, הרי זה מוקצה, ואם יש לזה שימוש אחר, אפילו להחזיקו ולמששו בידו, אין הוא מוקצה, ע"ש. ואף שיש לדון בדבריו, מיניה נשמע שהמכסה הנ"ל שאין לו שום שימוש, בודאי חשיב מוקצה לאחר שפתח לשתות מהפחית. וה"ה למכסה של מנה חמה או גלידה בכוס וכל כיוצ"ב לאחר שתלשו אותו. לכן להלכה, מכסה הפחית של 'קוקה קולה' העשוי מאלומניום שאין לו שום שימוש לאחר תלישתו, חשיב מוקצה. ולכן מיד שתלשו והוציא אותו לגמרי, יש לו לזורקו לפח מבלי להניחו על שלחן וכדו'. וה"ה למכסה של מנה חמה או גלידה בכוס וכל כיוצ"ב לאחר שתלשו אותו וכנ"ל. 

ספרים: הרב אושרי אזולאי

שו"ת אשר השיב ח"ב

ספר

40

לפרטים והזמנה

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות