אכלתי טוסט חלבי, וכעת אני רוצה לאכול טוסט בשרי באותה סעודה, האם זה מותר?

שאלה: אכלתי טוסט חלבי, ולאחר מכן קינחתי את פי וכו', וכעת אני רוצה לאכול טוסט בשרי באותה סעודה, האם זה מותר?

 כתב: הרב אושרי אזולאי

תשובה: האוכל בשר צריך להמתין שש שעות כדי לאכול חלב (ש"ע סי' פט ס"א). ואמנם תנאי נוסף ראינו בפוסקים והוא שצריך לסלק את עצמו מן הסעודה, ולכן אדם שאכל בשר ורוצה לאכול חלב והוא נמצא בתוך סעודה מלבד שצריך להמתין שש שעות צריך גם לברך ברכת המזון בכדי שיוכל לאכול חלב [כ"כ הרמ"א (סי' פט ס"א), וכ"כ עוד המהרש"ל (חולין, פ"ח סי' ט הובא בש"ך סי' פט ס"ק ה), ט"ז (שם ס"ק ב), ש"ך (שם ס"ק ה), פמ"ג (שם שפ"ד ה). וכ"פ כה"ח (סי' פט ס"ק כג), הבן איש חי (פ' שלח לך ש"ש אות י), ושם הוסיף דבעינן גם סילוק השלחן שאכל עליו בשר. ואמנם כה"ח (שם ס"ק כה) כתב בשם החמודי דניאל שאין צורך כיום בסילוק השלחן דדוקא בימיהם שהיו נוהגים כן היה צריך לסלק השלחן אבל בזמנינו די בברכת המזון. ע"ש. ובאמת יש בזה אריכות האם לכל הראשונים צריך תנאי זה או לאו, ואכמ"ל]. ואם אכל גבינה ורוצה לאכול בשר לאחר מכן באותה סעודה, בזה נחלקו הפוסקים דלדעת המ"א (סי' תצד ס"ק ו), המ"ב (שם ס"ק טז), ועוד, אין צריך לברך ברכת המזון כדי לאכול בשר, ואילו הרב כה"ח (שם ס"ק י) ובסי' פט (ס"ק כד) ועוד, סוברים דבעינן לברך ברכת המזון או ברכה אחרונה גם שאכל גבינה ולאחר מכן רוצה לאכול בשר. ובילקו"י (יו"ד ח"ג עמ' תמז) הביא ב' השיטות. ע"ש. וראה עוד בחזו"ע (יום טוב, עמ' שיח). ולענין הלכה מי שאכל טוסט חלבי ולאחר מכן רוצה לאכול טוסט בשרי באותה הסעודה אין לו לעשות כן אלא לאחר שיברך ברכת המזון. וכן יקנח את פיו על ידי אכילת מאכל יבש (חוץ מירקות תמרים וקמח) וישתה מים או שאר משקין וכן ינקה את אצבעותיו במים קרים וינגב אותם לפני שאוכל בשר (ואם אוכל עוף לאחר מכן אינו צריך לקנח ולהדיח פיו ולרחוץ ידיו. ויש שהחמירו גם בזה, ואכמ"ל).

 

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form