אינני זוכר אם בירכתי ברכת המזון האם צריך לברך ומה הדין אישה ששככה או קטן ששכח?

שאלה: אינני זוכר אם בירכתי ברכת המזון האם צריך לברך ומה הדין אישה ששככה או קטן ששכח?

כתב: הרב אהרן שטרית


תשובה: אם הוא שבע חייב לברך וברכה רביעית מהרהר בליבו, ואישה אינה מברכת וטוב שתהרהר בליבה, וקטן יכול לברך אך אינו חייב.


מקורות ונימוקים : בשו"ע קפד ס"ד כ' אכל ואינו יודע אם ברך ברכת המזון אם לאו צריך לברך מספק מפני שהיא מן התורה ובמ"ב סק"יג כ' הינו כל ברכת המזון אף ברכה רבעית שאינה אלא מדרבנן כי היכי דלא לזלזולי בה אכן דעת כמה אחרונים שאינו חוזר ומברך ברכה רבעית משום שספק דרבנן לקולא וכן פסקו הבן איש חי {ש"א פ' חוקת אות ט' } וכן פסק בהליכות עולם ח"ב ע' ס"ג אולם אישה שנסתפקה כ' בשו"ע קפו ס"א נשים חיבות בברכת המזון וספק אם חיבות מדאו' ובמ"ב סק"ג כ' בשם שו"ת שערי אפרים אישה שאכלה כדי שביעה ונסתפקה אם ברכה חיבת לברך וכן הסכים חיי אדם ומגן גיבורים אכן בחידושי ר' עקיבא איגר וכן בברכי יוסף פסקו שאינה צריכה לחזור ולברך, וכ' הכה"ח קפד סק"כה שאם רוצה לצאת מן הספק שתאכל עוד כזית {בברכה ראשונה דהוי כנימלך } ותברך ברכה"מ ותכון לפטור את האכילה הקודמת ועין בשות יחוה דעת ח"ו סימן י' שכ' שם באורך ופסק שאינה חוזרת וטוב שתהרהר בליבה הואיל ולדעת הרמב"ם אם בירך ברכה"מ בליבו בדיעבד יצא ולעניין קטן שנסתפק ואכל כדי שביעה דעת הגרש"ז אוירבך {ותן ברכה מדור תשובות עמ' יג } שיחזור ויברך כיון שצריך לחנכו שגם כשיגדל והסתפק צריך לחזור ולברך דהוי ספק דאו' וכן דעת שות שרגא המאיר ח"ד סימן מח אולם יש להסתפק שהרי כל חיובו הוא מדרבנן והוי ספק דרבנן ועוד שמי יאמר שיש דין חינוך על דבר שספק אם יהיה ונראה שיכול לחזור ולברך אך אין לחייבו משום שהרי אין חשש של ספק ברכה לבטלה דהוי קטן ובקטן לא אמרינן סב"ל דלא הוי דאו' אולם אין לחייבו משום דהוי ספק דרבנן ואולי לא הוי כלל חינוך כן נראה בסייעתא דשמיא.

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form