רדיו - 

שאלה: ישנו חוט שנקרא 'סבתא סורגת' והילדים עושים עמו כל מיני צורות ללא קשירה, האם מותר בשבת לשחק בזה. ומה הדין לעשות מזה 'צמה' כאשר מפרקים אותה מיד כדרך המשחקים?

כתב: הרב אושרי אזולאי שליט"א

 

תשובה: הראוני המשחק הזה וראיתי שברובו אינו בנוי על קשירה אלא סיבוך החוטים בצורה שאינה של קשירה וכך משחקים עמו, ודמי לקשר עניבה שלא חשיב קשר כלל ומותר לקשרו אף אם מהדקו יפה ודעתו שיתקיים כן תמיד ומותר לעשות גם כמה עניבות זו על גב זו והיינו שאינו תוחב את קצה החוט אלא מכניס את אמצע החוט כמין לולאה ומהדק (עי' ש"ע סי' שיז ס"ה וביאור הלכה שם ד"ה עניבה ובמ"ב שם ס"ק כט. ועי' בחזו"ע שבת ח"ה הל' קושר ומתיר ס' יג). וכ"פ האחרונים. וכן דמי לאזיקונים שאינו קושר דבר בדבר ושרי לעשות כן בשבת (וכתבנו ע"ז בעבר. וכ"פ בחזו"ע שם סי"ח).

ולגבי לעשות צמה מהחוט הזה. עי' בש"ע (סי' שג סכ"ו) שאסור לקלוע האשה שערה בשבת ולא להתיר קליעתה והאיסור הוא מדרבנן דדמי לבנין. וכן אסור להתיר הקליעה דדמי לסותר, ע"ש. והרמב"ם (פרק י מהל' שבת ה"ח) כתב, הפותל חבלים מן ההוצין ומן החלף או מחוטי צמר או מחוטי פשתן או חוטי שיער וכיו"ב, הרי זה תולדת קושר וחייב. ושיעורו כדי שיעמוד החבל בפתליתו בלא קשירה שנמצאת מלאכתו קיימת, ע"כ. ונראה שמכיון שעשה קשר זה על מנת לפתוח ולסגור וזהו דרך השימוש, אין זה בכלל פותל חבלים, והוי דומיא שמותר לפתוח דלת וחלון שבבית שהוא בונה וסותר, מ"מ כיון שהם עומדים לכך, אין בזה מלאכת בונה או סותר. וה"ה הכא בנדון החוט הנ"ל דאף דהוי כעין פותל פתילים, מכיון שהוא עשוי לפתוח ולסגור, אין בזה מלאכת קושר ומותר לפותחו ולהתירו בשבת. ושאני קשר שחושב להתירו לאיזה זמן, שאין זה נחשב שעומד לפותחו ולסוגרו מפני שהקשר הוא קשר מצד עצמו רק שבדעתו להתירו, משא"כ בחוט הנ"ל כל הצורה של הקשר הוא באופן שעומד להיפתח ולהיסגר וכגון שעושים בצורה לא מהודקת וכדו', הרי שהקשר מצד עצמו מוכח שעומד לפתוח ולסגור ולא רק שבדעתו להתירו. וכ"כ בחוט השני (הלכות קושר, עמ' רכח). ויש להוסיף דמה שאסרו בצמה הוא משום שכך היה הדרך להשאירה כמה ימים, לכן נראה כבונה. משא"כ חוט זה שדרך לקשור ולהוריד לאחר מספר שניות או דקות ליכא בזה בונה. וע"ע בספר אשרי האיש להגרי"ש אלישיב (שבת, הל' קושר ומתיר, עמ' ער). [ובטעם מדוע אין בקליעת השיער משום בונה עי' באור שמח על הרמב"ם שם מש"כ בזה] שו"ר שנחלקו הפוסקים האם מותר ללפף חוט ברזל או סרט פלסטי בראש השקית אם דעתו להתירו שלדעת השו"ת אור לציון (ח"ב עמ' רכז) מותר לפותלו ולהתירו, וכ"כ בשו"ת דברי חכמים (עמ' קכד) בשם הגר"מ פיינשטיין והגר"פ שיינברג. ואילו השש"כ (פ"ט אות יג עמ' צא) כתב בשם הגרשז"א זצ"ל לאסור. ובשו"ת יביע אומר (ח"ט עמ' רסב אות קסא) הביא מחלוקתם וסיים וצריך עיון. ואמנם בחזו"ע (שבת ח"ה עמ' עז) העלה להתיר, ע"ש. ויש עוד להוסיף שאף אי נימא שאסור לעשות 'צמה' מחוט זה, מכיון שהאיסור מדרבנן, יש לצרף סברת הראשונים דשרי אף למספי בידיים איסור דרבנן, ומכל שכן דלעיל ביארנו שאין בזה איסור דקיל טפי, וממילא אין חיוב להפרישו (עי' ש"ע סי' שמג ונו"כ, שו"ת חזו"ע סי' מג, לוית חן סי' שמג, ודו"ק). הלכך להלכהחוט הנקרא 'סבתא סורגת' אשר הילדים עושים עמו כל מיני צורות ללא קשירה, וכן עושים עם חוט זה מעין 'צמה' ומפרקים אותה מיד תוך כמה שניות או דקות, מותר בשבת לשחק עם חוט זה ואין בזה איסור, ומכל שכן שאם רואים הקטנים משחקים בזה שאין צורך להפרישם. 

 

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני