רדיו - 

שאלה: אדם ששכח יעלה ויבוא בראש חודש בשחרית ונזכר לאחר שחלץ התפילין, האם כשחוזר להתפלל צריך להניח תפילין?

 

תשובה: הנה בדבר זה נחלקו הפוסקים. לדעת שו"ת בית שערים (חאו"ח סי' קמה) יחזור להניח תפלין ולהתפלל עם הזכרת יעלה ויבוא, ויברך על התפלין (ותלוי זה במחלקות הראשונים שהובא בתוס' ברכות כו:). ולדעת שו"ת מהרש"ג (סי' נב אות ג) אין צריך לחזור להניח תפלין מאחר שכבר התפלל עם תפלין. וכ"כ בשו"ת פרי השדה (ח"א סי' צה) ובשו"ת חלק לוי (חאו"ח סי' כ) [ומצד הנחת תפלין אחר מוסף אין לחשוש ע"פ מה שכתב מרן החיד"א בספרו מחזיק ברכה (סי' כה ס"ק יג)] ולהלכה כתב רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל בספרו חזו"ע (חנוכה, עמ' רפא בבאו') שנכון יותר להניח התפלין שחוזר להתפלל, ורק אם יש טירחא יתירה בדבר יכול לסמוך על המקילין בצרוף הבן איש חי (פ' ויקרא, ש"ר, אות יח) שחושש לדעת הרש"ש שסובר שאחר תפילת מוסף אין להניח תפלין כלל. ואם לא נזכר עד שעת מנחה שמתפלל מנחה שתים, אין צריך להניח תפלין בתפילת התשלומין, כמו שכתב בשו"ת בית שערים להסביר שם בטעמא דמילתא. ע"ש. והעתיקו החזו"ע שם לדינא. ולהלכה, אדם ששכח יעלה ויבוא בראש חודש בשחרית ונזכר לאחר שחלץ התפילין, נכון שיחזור ויניח תפילין כשחוזר להתפלל (ויברך עליהן) ואם יש טירחא יתירה בדבר אין חיוב להניח שוב התפילין כשמתפלל, ובפרט אם התפלל כבר מוסף. ואם לא נזכר עד שעת מנחה שהדין הוא שמתפלל מנחה שתים, אין צריך להניח תפילין בתפילת התשלומין.

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני