רדיו - 

שאלה: האם מותר לפתוח מיקרוגל בשבת שלא פועל כלל ע"י חשמל כדי לאכסן בו עוגה וכדו'?

 

תשובה: כבר כתבנו בעבר שדעתו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל (הליכות עולם ח"ג עמ' קצט, חזו"ע (שבת ח"ג עמ' נא בבאו') שסיר הוא כלי שמלאכתו להיתר משום שמיועד גם לאכסן בתוכו מאכלים. ואם כן לפי זה גם תנור (שלא מופעל בו שום פעולה חשמלית) שרגילים לאכסן בו עוגות וכדומה דינו ככלי שמלאכתו להיתר אף שרגילים גם לבשל בו, ודינו כדין דלת של מקרר. ונראה עוד שדין התנור (שלא מופעל בו שום מעגל חשמלי) ככלי שמלאכתו להיתר לכל הדעות שהרי משתמשים יותר לאכסון מאכלים מאשר לאפייה [עי' בשו"ת אור לציון ח"ב עמ' ריב. ויעויין בביאור הלכה סי' שח ס"ג ד"ה קורדום, שש"כ ח"א עמ' שח, ויש לפלפל בזה עוד). ובמיקרוגל אף אם נאמר שרגילים לחמם בו יותר מאשר לאכסן בו מאכלים, לפי דעתו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, יהיה דינו כדין כלי שמלאכתו להיתר ויהיה מותר לאכסן בו מאכלים בשבת ובתנאי כמובן שבפתיחת הדלת אין שום פעולה חשמלית (ולהחולקים יש לדון במציאות האם במיקרוגל יותר מאכסנים מאכלים מאשר מחממים בו דברים. וכן יש לדון האם בכלל יש איסור בפתיחת הדלת לבד ללא הוזזת המיקרוגל עצמו וכדין פתיחת דלת של מכונית שהתירו כמה פוסקים לפתוח באופן שאין חשש להדלקת נורה או כל פעולה חשמלית. ועכ"פ לשיטתם, הדלת במקרה הכי מחמיר הוי ככלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטל לצורך גופו או מקומו. ולכן מותר לפתוח את הדלת כדי לאכסן מאכלים דהוי צורך מקומו). ולענין מראית עין נראה שאין לחוש בזה אחר שבכהאי גוונא שהמכשיר מנוטרל מפעולה חשמלית לא מצאנו שגזרו בזה משום מראית עין, ובפרט שעושה כן בביתו. עי' אגרות משה (ח"ה חאו"ח סי' כא אות יא), ויש לזה עוד ראיות, ואכמ"ל. הלכך למעשה מותר לפתוח ולסגור מיקרוגל בשבת שלא מופעל בו שום פעולה חשמלית כדי לאכסן בו עוגה וכדו'.

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני