רדיו - 

 

קיצור הלכות ברכת האילנות

(מתוך ספרינו אשרי האיש על ברכת האילנות ושם מובא בתוספת מרובה עם מקורות ופסקי דינים נוספים)

א).היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאים פרחים מברך,  בָּרוּךְ אַתָּה ה', אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָםשֶׁלֹּא חִסֵּר בְּעוֹלָמוֹ כְּלוּםוּבָרָא בוֹ בְּרִיּוֹת טוֹבוֹת וְאִילָנוֹת טוֹבוֹתלֵיהָנוֹת בָּהֶם בְּנֵי אָדָם. ויאמרו לפני הברכה מזמור "בשוב ה' את שיבת ציון", ומזמור "הללויה הללו את ה' מן השמים" וכו', ויסיימו באמירת קדיש יהא שלמא (וסדר ברכת האילנות מובא במלואו בסידורים).                                                                           

ב). תיקנו ברכה זו לפי שהוא ענין שבא מזמן לזמן באופן מחודש, שאדם רואה עצים יבשים שהפריחם הקב"ה. וראוי לומר ברכה זו בעשרה בני אדם משום שנאמר (משלי יד, כח) "ברוב עם הדרת מלך". ועוד שיש בזה עילוי גדול לנשמות המגולגלות בעצים. ואם אי אפשר לברך בעשרה, ישתדלו לברך לכל הפחות בשלושה או בשניים.                                                                                                                              

ג). אינו מברך אלא פעם אחת בשנה ולא יותר. ולכן מי שבירך בחודש ניסן ונסע למדינה ששם הלבלוב בחודש תשרי או להיפך, לא יברך שוב. והזריזין מקדימים למצוות לברך בהקדם כל מה שאפשר. ואין להשהות הברכה כדי לברך בציבור. וכבר כתבנו לעיל שטוב שיצטרפו עשרה ויעשו כולם אגודה אחת בכנסיה לשם שמים לצאת לברך ברכת האילנות, בכוונה הראויה. ואח"כ יאמרו המזמורים. וטוב שאחד יברך הברכה בקול רם והשאר יאמרו אחריו בלחש.                                        

ד). גם הנשים יברכו ברכת האילנות בחודש ניסן (וילכו בנפרד מהגברים ביחידות ולא בכנופיה). וטוב לחנך את הקטנים לברך ברכה זו.                                                                                          

ה). טוב לברך ברכת האילנות על אילנות הנטועים בגנות ופרדסים שמחוץ לעיר. ומכל מקום הדבר אינו לעיכובא, ולכן אם קשה לו לצאת אל מחוץ לעיר מסיבת טירדא או חולשה וכיוצ"ב, ומכל שכן מפני חשש ביטול תורה, יוכל לברך ברכת האילנות גם על אילנות שבתוך העיר.                                                                                                                                                                                              

ו). אין לברך ברכת האילנות אלא על אילנות של מאכל, אבל על אילני סרק שאין מוציאים פירות לכתחילה אין לברך. ומ"מאם בירך על אילני סרק, יצא ידי חובה.                                                                                                                                                                                                                 

ז). לכתחילה יש לברך על ב' אילנות. ודי מצד הדין בשני אילנות אפילו ממין אחד. והמברך על מיני אילנות הרבה, הרי זה משובח. ואם ברך על אילן אחד יצא ידי חובה. והוא הדין אם אינו מוצא אלא אילן אחד שמוציא פרח מברך עליו בשם ומלכות.

 ח). מותר לברך ברכת האילנות בשבת ויום טוב, ואין לחוש ולגזור פן ישכח ויתלוש מפרחי האילנות בשבת (ובפרט בשנה מעוברת וניסן מתאחר, ויש חשש שאם ימתינו לברך ברכת האילנות עד אחר ר"ח שחל בשבת שלא ימצא פרח אחד באילן). אלא שלכתחילה מהיות טוב יש לברך ברכת האילנות בימות החול, כשאין חשש שיפסיד הברכה. ובפרט אם אין שם עירוב כלל ויש חשש שיבואו לידי חשש חילול שבת ע"י הוצאת הסידורים שיש להחמיר בכך מעיקר הדין ולא לברך בשבת (שיש חשש שהקהל לא ירצה להשמיט סדר התפילות שאומרים לפני ואחרי ברכת האילנות).                                                                                                                                 

ט). לכתחילה אין לברך בחודש אדר אלא ימתין לחודש ניסן, כדי לצאת ידי חובת כל הדעות. אבל אם לא נזדמן לו לברך ברכת האילנות עד שיצא ניסן, רשאי לברך ברכת האילנות בחודש אייר, ולא יאבד ברכה יקרה זו מידו, ויסמוך על דברי הפוסקים שניסן לאו דווקא, ובלבד שיהיו עדיין האילנות בפריחתם, ולא גדלו פירותיהם. ובמקומות שפריחת האילנות בתשרי או בחשון, רשאים לברך ברכה זו בשעת פריחתם, שלא דיברו חכמים אלא בהווה. והוא הדין שרשאים לברך בחודש אדר כשפריחת האילנות באותו מקום בחודש אדר (או בשנה מעוברת שאם יש חשש שימתינו עד ניסן, יפסקו האילנות מפריחתם).                                                                                     

י). מותר לברך ברכת האילנות גם בלילה ובפרט לאור הנר, כל שרואה האילנות באופן ברור, וה"ה ביום המעונן.                   

יא). אם לא בירך ברכת האילנות כשראה אותם עם פרחיהם בתחילת חודש ניסן, אף על פי כן בדיעבד יוכל לברך ברכת האילנות, כשיראה פעם נוספת אילנות עם פרחיהם.

יב). אם לא בירך עד שגדלו הפירות, שוב אינו מברך. וכל שנפלו הפרחים אפילו לא גדלו הפירות באופן שראויים לאכילה, רק התחיל גידול הפרי אין לברך ברכה זו. ומכל מקום, אילן שהתחילו לגדול בו חלק מפירותיו, אם יש בו עדיין פרחים ונצנים, מברך עליו ברכת האילנות.

יג). הסומא בשתי עיניו אינו מברך ברכת האילנות שברכה זו תלויה בראיה, והוא אינו רואה. וטוב שישמע הברכה מאחר ויצא ידי חובה לכל הדעות.                                                                                                                                                         

יד). המרכיב משקפיים לעיניו, הדבר פשוט שרשאי לברך, שראיה דרך זכוכית ראיה גמורה היא, ואפילו לא יכול לראות בלא המשקפיים. ואפילו אם היו לו משקפיים כהות, כגון משקפי שמש, שפיר דמי לברך.                                                                                                                   

טו). אילנות המורכבים מין בשאינו מינו יש אומרים שאין לברך ברכת האילנות עליהם, שהואיל וקיומם נגד רצון הבורא, אין לברך ולהודות להשי"ת על כך. ויש חולקים ואומרים שהברכה היא על כללות הבריאה, ולכן יכול לברך על אילנות מורכבים. ואף על פי שהרוצה לסמוך על סברא שניה לברך עליהם אין למחות בידו, מכל מקום הבא להמלך מורים לו שלא יברך, שספק ברכות להקל. ומיהו סתם אילנות אין לחוש בהם שמא הם מורכבים, ומותר לברך עליהם ברכת האילנות בלא כל חשש, שהולכים אחר הרוב, ורוב אילני מאכל אינם מורכבים, ובפרט דיש לצרף האומרים דשרי לברך גם על אילנות המורכבים בודאי. ופשוט דאם ברך על ב' אילנות מורכבים לא יחזור לברך, כ"ש שרק אילן אחד היה מורכב והשני לא. ומותר לברך ברכת האילנות על אילנות שהם בתוך שלש שנים לנטיעתם, אף על פי שהם ערלה ואסורים בהנאה, הואיל ולא נעשו באיסור, שבכלאים ניטע נגד רצון הבורא, אבל ערלה דרכו בכך. וכ"ש אם האילנות הם ספק ערלה.                                                   

 

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני