רדיו - 

שאלה: האם מותר להחליף לתינוק טיטול מול ספרי קודש?

 

תשובה: הנה כתבו הפוסקים שיש להזהר שלא להחליף הטיטול של התינוק ולגלות ערוותו מול הספרים משום בזיון (יעויין שו"ת משנה הלכות ח"ו סי' כד). ועי' בבא"ח (ש"ש פ' נח אות טו) שכתב שצריך להיזהר לכסות ערות הקטנים בפני נרות שבת שבירכו עליהם. ע"ש. ובספר שש"כ (פכ"ד ס"ל בהע') כתב ע"פ ד' המ"ב (סי' מה ס"ק ה) לאסור להפשיט ילד מבגדיו מול ספרים כדי להושיבו על גבי עביט לעשות את צרכיו והוסיף שעל פי דברי הרמ"א (סי' עה ס"ד) אם הקטן אינו ראוי לביאה יש להקל בזה. ועי' בשו"ת מחזה אליהו (פאלק, סי' ו) שהתיר להחליף לתינוק מול ספרים, ועי' שם טעמו. וראיתי לכמה פוסקים שכתבו עצה בזה שהמחליף טיטול לתינוק פניו יהיו כנגד התינוק וגבו מפריד לספרים, ובזה יצא ידי חובה לכולי עלמא. וראה מה שכתב בבאור הלכה (סי' פג  ס"ה ד"ה אין) וז"ל, ורע המעשה שראיתי בבית קלי הדעת שהיה לו חדר מיוחד לפנות שם והגרף תחת הספסל והריח רע היה מגיע בכל החדר ובאותו החדר היו קבועים הספרים שלו וקריתי עליו המקרא הזה "כי דבר ד' בזה" ושקליה למטרפסיה שהיה לו בן יוצא לתרבות רעה ר"ל ונתחלל גם גופו על הבריות בשביל זה וכמאמר התנא באבות 'כל המחלל את התורה גופו מחולל על הבריות'. ע"ש. ואף שדבר הבאור הלכה אינו שייך כל כך לנדוננו, אבל נלמד מדבריו עד כמה צריך להזהר בכבוד ספרי הקודש. ויש להאריך בזה ואין כאן המקום. הלכך למעשה הרוצה להחליף טיטול לתינוק מול הספרים יעשה כן כשפניו נגד התינוק וגבו יהיה מפריד לספרים.

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני