רדיו - 

שאלה: האם מותר לשיר בשבת שירים הקשורים לעצב?

כתב וערך: הרב אושרי אזולאי שליט"א

תשובה: השאלה נובעת מעצם מה שראינו בש"ע (סי' רפח) בכמה דברים שאסרו חז"ל לעשותם בשבת כדי שלא להגיע לידי עצב. ואף  שמצינו שמותר לומר בשבת 'ריבונו של עולם הריני מוחל וסולח' וכו', בק"ש שעל המיטה (עי' בחזו"ע ברכות, עמ' תקיב), יש לחלק ששם הוא טופס קבוע שאומרים גם בימות החול, לכן התירו וכמו שכתב הרב בחזו"ע שם, מה שאין כן בשירי שבת. ואמנם יש לומר שכל מה שנאמר דרך זמר ולא דרך תפילה, אין בו איסור כלל. ובקונטרס דבר השבת (עמ' יט) כתב בשם הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א שדעתו לא נוחה משירת שירים של פסוקים עצובים בשבת, ע"ש. וראינו עוד בספר מקור נאמן (עמ' צה) שכתב שיש להימנע מלשיר שירים בשבת שיש בהם זכרון לעצבות כגון "אם אשכחך ירושלים" "אל תקצוף ה' עד מאוד", "שפכי כמים לבך", ע"ש. ובודאי שכל זה אינו מן הדין, דלא מצינו בכהאי גוונא שאסרו בזה, וכן הסכימו עימי כמה מורי הוראה, ויש לזה כמה ראיות, ואכמ"ל. הלכך להלכה, אין איסור לשיר בשבת שירים הקשורים לעצב. והרוצה לחוש, יחוש.

 

 

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני