רדיו - 

שאלה: בירך 'המפיל' בשם ומלכות, לא הצליח להרדם, האם מותר לו ללכת ולומר סליחות שמתקיימות בחצות הלילה?

תשובה:  הנה הרמ"א בסי' רלט (ס"א) כתב, ויקרא קריאת שמע סמוך למטתו. ואין אוכלים ושותים ולא מדברים אחר קריאת שמע שעל מיטתו, אלא יישן מיד, שנאמר "אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלה", ע"כ. ודברים אלו הביא בב"י (שם) בשם הכל בו (סי' כט) שנהגו כל ישראל שאין אוכלים ושותים ואין מדברים אחר קריאת שמע שעל המיטה. וכ"כ גם בארחות חיים (דין ק"ש שעל מיטתו, סי' א). ורבינו מנוח (פ"ז מהל' תפילה הלכה ב) כתב שהטעם הוא שישן מתוך דברי תורה, ע"ש. וכ"כ הרוקח (סי' שכז). וראה לרבינו ירוחם (נתיב ג ח"ב) שכתב, יש שאינם מדברים על מיטתם אחר שקראו קריאת שמע וכו'. והנה מכל הראשונים הנ"ל מוכח שדין ההפסקה הוא כדי שישן מתוך דברי תורה ולא מדין הפסק. ועוד מצינו לכמה אחרונים שכתבו שברכת 'המפיל' היא ברכת השבח יעויין בשו"ת יחוה דעת (ח"ד סי' כא). וכבר כתב הבית יוסף (סי' מו) בשם הרא"ש, שבברכות השבח אין להקפיד שיהיו עובר לעשייתן, שבכל שעה ושעה חייבים להודות להשי"ת. ועי' בשו"ת יחוה דעת (ח"ד עמ' קיח) שהעיר על דברי המ"ב (סי' רלט סק"ד), שכתב, שאם תאב לשתות או שצריך לדבר דיבור נחוץ, קודם ברכת 'המפיל' מותר, אבל לאחר ברכת 'המפיל' אסור. שבזה יהיה הפסק בין הברכה לשינה, ע"כ. והולך לשיטתו בביאור הלכה (שם), שמפקפק על מה שכתבו הכנסת הגדולה והחיי אדם שעל מנהגו של עולם נתקנה. אולם לפי מה שהביא שם שהרבה מהאחרונים הסכימו לדבריהם, ואף מהרא"י בעל תרומת הדשן סובר שמותר מן הדין להפסיק בין הברכה לשינה, וכמו שכתב בלקט יושר (עמ' מה). ולכן אם תאב לשתות, רשאי לברך בלי כל חשש. וכן מותר להפסיק ולדבר דבר נחוץ, כגון אם הילד בוכה וצריך לדבר על ליבו להרגיעו. ונראה עוד, שאם הוצרך להסך רגליו, יטול ידיו ויברך 'אשר יצר', ואין לו לחוש להפסק. וכמבואר כל זה בשו"ת יחוה דעת הנ"ל. ואולם בסליחות יש לו אפשרות לומר למחרת באשמורת או לאחר מכן, ואם כן למה יפסיק בחינם, ואין הכי נמי אם לא יהיה לו אפשרות לומר סליחות לאחר מכן, יסמוך על הראשונים הנ"ל.  ולכן להלכה בנדון השאלה שלנו, אם יכול לומר סליחות למחרת, יעשה כן ולא יפסיק אחר שבירך ברכת 'המפיל' בשם ומלכות. אבל אם אינו יכול לומר סליחות למחרת מאשמורת הבוקר והלאה, יכול לומר סליחות אף שבירך ברכת 'המפיל' בשם ומלכות.

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני