רדיו - 

האם אפשר ללבוש בגדים חדשים בראש השנה?

הנה ברמ"א (סי' תר ס"א) מבואר שיביא בגד חדש ביום השני כדי לצאת ידי חובת כל הפוסקים לגבי ברכת 'שהחיינו' ביום השני (ראה טור שם ואכמ"ל). ומוכח שלובשים בגדים חדשים ביום ראש השנה. וכן בש"ע (סי' תקפא ס"א) כתב, מכבסים ומסתפרים בערב ראש השנה. ובמ"ב (שם ס"ק כה) כתב, ומכל מקום לא ילבש בראש השנה בגדי רקמה ומשי כבשאר יום טוב דיהא מורא הדין עליו אלא ילבש בגדים לבנים נאים. ע"כ. ולא כתב שלא ילבש בגדים חדשים. וכן עי' בש"ע (סי' תקצז ס"א) שכתב אוכלים ושותים ושמחים ביום ראש השנה. ע"ש. ומוכח שראש השנה הוא ככל שאר ימי החגים שבגדים חדשים הם בכלל שמחת החג (עי' בש"ע סי' תקכט ס"א ומ"ב שם ס"ק יב). וכן מבואר בלקט יושר (עמ' 130) וז"ל, ולובש (בעל תרומת הדשן) חדש בר"ה אפילו מצנפת של עור. ע"ש [ומה שמרן הש"ע כתב שם להביא פרי חדש לא כתב להביא בגד חדש אינו משום דסובר שאין ללבוש בגד חדש, שכבר כתב בספר שלחן גבוה (שם ס"ק ד) להסביר שמרן השמיט בגד חדש משום שלא כל אדם זוכה לבגד חדש כל שנה. ע"ש]. הלכך למעשה מותר ללבוש בגדים חדשים בראש השנה.  

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני