רדיו - 

קו ההלכה - מענה הלכתי, 24 שעות ביממה!

קו ההלכה הספרדי הארצי הינו קו הנותן מענה לכל שאלה בהלכה. קו זה פועל 24 שעות ביממה ברצף ע"י טובי מורי ההוראה הספרדים בארץ הפוסקים על פי פסקיו של מורינו ורבינו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.

הקו מאויש בכ-120 רבנים (מכל רחבי הארץ) העונים בתורנות במשך כל שעות היום, ובהשתתפות בית ההוראה אפיקי מים של הרה"ג משה פנירי שליט"א.

מספר הטלפון: 3030* או  0737-860-860 

מענה לשלום בית וחינוך ילדים

ע"י יועצים מומחים מטעם ארגון ביתנו החדש שע"י הרב אבנר קוואס שליט"א. המענה ניתן בין השעות 21:00-23:00 שלוחה 2

שיעורים מאת טובי המרצים

פרשת השבוע, הלכה, אגדה ומוסר, דף יומי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שאלה: מצאתי כסף בבית הכנסת או בבית המדרש, למי שייך הכסף?

כתב: הרב אושרי אזולאי

תשובה: כתב המ"ב (סי' קנד ס"ק נט) בשם המ"א (שם ס"ק כג) שאדם המוצא מעות בבית הכנסת, הרי אלו שלו, ולא אמרינן דיקנה החצר להקדש, דחצר קונה מטעם יד (דהיינו שנחשבת כידו של הקונה) ואין יד להקדש (וע"ש שהביא ראשונים דפליגי בזה). וה"ה בכל זה כמובן לבית המדרש. והן אמת שיש להוסיף שדעת הרמב"ם (הל' גזילה ואבידה פט"ז ה"ד) והרא"ש (בבא מציעא פ"ב סי' י) שבמקום שרבים מצויים שם, לא שייך לקנות בקנין חצר אפילו אם עומד שם, כיון שאינו יודע מהאבידה. וכ"כ הש"ך (חו"מ סי' רס ס"ק יח) בשם הראב"ן ועוד. ועוד שהמרדכי (ב"מ סי' רנט) סובר שאין חצר קונה כלל באבידה אלא בהפקר. ע"ש. וכ"כ להלכה הגאון הרב בן איש חי (ש"ש פ' כי תבוא אות ה). וכ"כ בשו"ת אגרות משה (ח"ד סי' כג אות יד), ובשו"ת שבט הלוי (ח"ט סי' שח אות א). ולכן להלכה, הכסף שייך למוצאו ולא לגבאי וכיוצ"ב.

 

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה

>