רדיו - 

שאלה: גבר שקונה רכב בצבע ורוד או אדום האם יש בכך איסור של "לא ילבש"?

תשובה: ספק הדין הזה הוא משום שרכב אינו לבוש ושמא בדבר שאינו לבוש אין דין "לא ילבש". וכן אדם שקונה רכב בצבע מסויים, אף שאינו תואם את הצבעים שגבר בדרך כלל לובש, לא מתכוין בזה להדמות לאשה אלא כוונתו לקנות אוטו בצבע זה כי היה נח והתאים באותו רגע וכו' וכו'. 

לגבי איסור "לא ילבש" בדבר שאינו לבוש ראה בחכמת אדם (סוף כלל צ) ובבינת אדם (שם כלל עד) שיש פוסקים דס"ל שגם בדבר שאינו מלבוש איכא איסורא ד"לא ילבש". ויש להאריך בזה ואין כאן מקומו. ועי' בב"ח (יו"ד סי' קפב ד"ה לא תלבש) שדן בדבר לבוש כאשר אין כוונתו להדמות לאשה והעלה דשרי בזה, ע"ש. וראה בשו"ת שבט הלוי (ח"ב סי' סא) שכתב בענין המטריה של נשים אם יש בזה משום חשש "לא ילבש גבר שמלת אשה". והשיב, לדידי פשוט דאין שום חשש בזה דהא מבואר בפוסקים (יו"ד סי' קפב) דאפילו במלבוש אחר גמור אם עושה להגן מפני החמה והצינה אין חשש, ורק בכל המלבושים אם מדמה לגמרי למין השני אסור גם להגן, וא"כ בהנ"ל פשיטא כיון דלהגן לכ"ע שרי, ואפילו להחולקים על הנ"ל במלבוש, בכה"ג יודו דמותר, ע"ש. ועי' עוד בבינת אדם (שם) שכתב כמעין זה. ויש בזה עוד בכמה וכמה פוסקים ולא ע'ת האסף. ובפרט שחזינן כיום שגם גברים וגם נשים נוסעים ברכב כזה אם כן ליכא איסור של "לא ילבש" וכמו שמצינו בכיוצ"ב בחולצה אדומה לגבר שכתבו הפוסקים להקל בזה ויש לזה סייעתא מדברי הרשב"א בתשובות (ח"ד סי' צ), וכן מד' רע"א והפרישה בסי' קפב. ועי' ביביע אומר (חי"א יו"ד סי' יד).  ולכן להלכה מותר לגבר לקנות רכב בצבע אדום או בצבע ורוד ואין בזה איסור של "לא ילבש".

 

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני