הדפסה

שאלה: האם מותר לאשה לעשות התעמלות עם מכנסיים, כאשר כמובן אין בחדר גברים שרואים אותה, אלא רק נשים?

כתב וערך: הרב אושרי אזולאי שליט"א

תשובה: ראשית נאמר שבחומר איסור לבישת מכנסיים לאשה כבר האריך מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בספרו יביע אומר (ח"ו חאו"ח סי' יד). ויש נשים המתחזקות או דתיות 'לייט' שאינם יודעות בחומר האיסור ויש להסביר להם בצורה יפה שאסור להם ללבוש מכנסיים, ובפרט שכיום מוכרים חצאיות צנועות ויפות. ולשאלתינו ראיתי בספר אשרי האיש (אבן העזר ח"ב עמ' קכג) שנשאל בזה הגרי"ש אלישיב זצ"ל והשיב שנשים יכולות לעשות התעמלות בחדר סגור עם מכנסיים, אם אף אחד לא נמצא שם. ע"ש. ותלבש מכנסיים מיוחדות לנשים או מכנסיים שמיועדות גם לנשים וגם לגברים, כדי להנצל מחשש "לא ילבש" (ראה יביע אומר שם, שו"ת מנחת יצחק ח"ב סי' קיח). ולכן להלכה יכולה אשה לעשות התעמלות עם מכנסיים המיוחדות לנשים, או שהם מיועדות גם לגברים וגם לנשים, ובלבד שלא יהיה שום גבר שיכול לראות אותן [וה"ה ולפי זה נראה דאפשר להוריד את הכיסוי ראש בשעה שעושה התעמלות בחדר סגור ללא שיהיה שום נוכחות של גברים. וראה בילקוט יוסף (אוצר דינים לאשה ולבת עמ' תשפז) שהתיר לאשה נשואה מעיקר הדין לילך בביתה ליד בעלה כשאין אנשים זרים בביתה, ללא כיסוי ראש, ע"ש דטוב להחמיר בזה. והוא הדין בנדו"ד (אלא שכאן קשה מעט להחמיר בזה משום שזה לא נח לעשות התעמלות עם כיסוי ראש כאשר מזיעים וכו')].

 

{convertforms 16} 

 

 

כניסות: 413