הדפסה

שאלה: בירך בטעות על מצה בערב פסח האם יטעם?

 

תשובה: האיסור לאכול מצה בערב פסח מובא בירושלמי (פסחים פ"י ה"א) והביאו הרמ"א (סי' תעא ס"ב) להלכה. ומקורו ברמב"ם (פ"ו מהלכות מכירת חמץ הי"ב) שכתב שהוא כדי שיהיה היכר לאכילתה של מצות מצוה בערב. וכן כתבו הפוסקים. ואמנם בשאלתנו מבואר שעשה כן בטעות ויש ללמוד מדברי מרן זצוק"ל [שו"ת יביע אומר ח"י (חיו"ד סי' ג), יחוה דעת ח"ד (סי' מא), הליכות עולם ח"ז (פ' שלח לך אות ב)] בב' נידונים שדן בהם שגם כאן יהיה חייב לטעום. א. לגבי איסור אכילה לפני תפילה שבטעות אדם בירך על מאכל לפני תפילה כתב להתיר לו לטעום מעט שלא תהיה ברכתו לבטלה כי איסור אכילה לפני תפילה הוא דרבנן ואילו איסור ברכה לבטלה הוא דאורייתא (ש"ע סי' רטו ס"ד). וכן לגבי בירך על מאכל חלבי אחר שאכל בשר שהתיר לטעום משום שהתורה אסרה אכילה דרך בישול ואם כן אכילה שאינה דרך בישול היא מדרבנן ואילו ברכה לבטלה היא דאורייתא וכאמור. הלכך בנדון דידן דמי למקרים דלעיל [ועי"ש שהביא עוד כמה טעמים להתיר לאכול בב' הנידונים הנ"ל]. (ואגב אציין מה שכתב בפמ"ג (מש"ז סי' תנח) שהיה ראוי לבער המצה מן הבית בערב פסח, שלא יבואו לאכלה וכו', ע"ש]. ואם כן בשאלתינו שכל האיסור לאכול מצה בערב פסח הוא מדרבנן (מ"ב סי' תעא ס"ק יא), וברכה לבטלה היא דאורייתא יהיה צריך לטעום מעט כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה. וכן הלכה.

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

{convertforms 16} 

 

 

כניסות: 80