רדיו - 

שאלה: האם מותר לקנות מצרכי מזון לילדים קטנים לפני תפילת שחרית?

 

תשובה: נאמר בש"ע (או"ח סימן פט ס"ג) אסור להתעסק בצרכיו עד שיתפלל תפלת י"ח. והמקור לכך הם דברי הגמרא בברכות (יד.) אמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן אסור לו לאדם לעשות חפציו קודם שיתפלל שנאמר "צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו". ועי' במ"ב סי' פט ס"ק לו שכתב לאסור לקנות צרכי סעודה קודם התפילה מלבד בערב שבת שהיא מצוה. ע"ש. (וסותר עצמו למה שכתב בסי' רנ ס"ק א שאסר לקנות גם בערב שבת אלא אם כן חושש שלא ימצא אחר התפילה. ובסי' תקכט ס"ק יד כתב גם כן להתיר צרכי סעודת יום טוב לפני התפילה. ע"ש. ובביאור הלכה סי' רנ ד"ה ישכים הוסיף שיקרא ק"ש תחילה). וכתב בספר תפלה כהלכתה (פרק ו סע' יח) בשם הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שאין לעסוק בקניית מצרכי מזון לפני תפילת שחרית פרט לערב שבת כמבואר בביאור הלכה ובמ"ב הנ"ל, אמנם לצורך הכנת אוכל לקטנים, היוצאים ללימודם, מסתבר דיש להקל. משום שיש בכך צרכי שמים, יעו"ש (וע"ע במ"ב סי' רנ ס"ק א וסי' פט ס"ק לו ובסי' תקכט ס"ק יד). וכ"כ בשו"ת אור לציון (ח"ב פמ"ה ס"כ ובבאורים שם) שמותר לקנות דבר מאכל לצורך ילדיו או הוריו לפני התפילה משום שחשיב צורך מצוה והוי חפצי שמים. ע"ש. וטוב שיאמר לפני זה ברכות השחר (ראה ברמ"א סי' פט ס"ג). ולענין הלכה מותר לקנות לילדיו הקטנים או להוריו מצרכי מזון לפני התפילה באופן שצריך לכך, וטוב שיאמר קודם לכן ברכות השחר.

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני