רדיו - 

קו ההלכה - מענה הלכתי, 24 שעות ביממה!

קו ההלכה הספרדי הארצי הינו קו הנותן מענה לכל שאלה בהלכה. קו זה פועל 24 שעות ביממה ברצף ע"י טובי מורי ההוראה הספרדים בארץ הפוסקים על פי פסקיו של מורינו ורבינו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.

הקו מאויש בכ-120 רבנים (מכל רחבי הארץ) העונים בתורנות במשך כל שעות היום, ובהשתתפות בית ההוראה אפיקי מים של הרה"ג משה פנירי שליט"א.

מספר הטלפון: 3030* או  0737-860-860 

מענה לשלום בית וחינוך ילדים

ע"י יועצים מומחים מטעם ארגון ביתנו החדש שע"י הרב אבנר קוואס שליט"א. המענה ניתן בין השעות 21:00-23:00 שלוחה 2

שיעורים מאת טובי המרצים

פרשת השבוע, הלכה, אגדה ומוסר, דף יומי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שאלה: מי שאוכל מלפפון או זיתים כבושים האם צריך ליטול ידיים כדין טיבולו במשקה?

תשובה:  הנה המ"ב (סי' קנח ס"ק כו) כתב, ובכבושים (כגון מלפפון וכיוצ"ב) בודאי נכון להחמיר ליטול ידיים, אם לא שנתגבנו ממים שעליהם. ע"כ. ומקור דבריו מדברי הגאון מליסא בדרך החיים (הלכות סעודה סי' צח אות ז). וכ"פ עוד כמה אחרונים. ואמנם באליה רבה (שם ס"ק ה) כתב בשם העולת תמיד (שם ס"ק ד) דכבוש כמבושל אמרינן גם לענין זה. ע"ש. (והביאו בשער הציון שם ס"ק לב). ועי' בחיי אדם (כלל לו אות ז) שכתב דעל פירות כבושים ספק אם צריך ליטול ידיים. ע"ש. ויש להוסיף שהתוס' (פסחים קטו.) סברי שאין דין נטילת ידיים לטיבולו במשקה נוהגת בזה הזמן שכולנו טמאי מתים. יעו"ש. והכי ס"ל לעוד כמה ראשונים (ביניהם המאירי שם, מרדכי בשם הרשב"ט). וכך סוברים עוד כמה אחרונים וביניהם הלחם חמודות (דברי חמודות חולין פ"ח אות מא) הביאו המ"א (שם ס"ק ח). והעתיקם גם במ"ב (שם ס"ק כ, ואיהו לא ס"ל כדבריהם). וכן דעת הרש"ל (וכמו שהביא בחק יעקב סי' תעג ס"ק כח). וכתב במ"ב (שם) שבפחות מכזית פשוט שאין להחמיר בזה כלל, ע"ש (ועי' בהגהה מהמחבר שם ובבאור הלכה סי' תעג ס"ו ד"ה פחות מכזית ובספר שונה הלכות סי' קנח סי"ד, ואכמ"ל). וראה במ"ב (שם ס"ק י) שכשאוכל פחות מכזית ומצטרף לספק נוסף (כמו שהביא שם) אפשר להקל. ועל פי זה כתב בהליכות שלמה (פסח, פ"ט ארחות הלכה הע' 186) שאם המלפפון חמוץ טפל למאכל כגון באוכל קוגל עם מלפפון אין צריך נטילת ידיים. ע"ש. ואם כן גם כאן יהיה אפשר לצרף האחרונים דס"ל שכבוש כמבושל (ובמבושל הקלו כמה אחרונים ראה הליכות עולם ח"א עמ' שלה בבאו') עם הראשונים דס"ל שאין דין זה נוהג בזמנינו. ובפרט בפחות מכזית. ושו"ר בדעת תורה (סי' קנח) שכתב להקל בפחות מכזית מטעם ספק ספיקא דשמא פחות מכזית א"צ נטילת ידיים ושמא הלכה כהתוס' ודיעימה. וראה בהליכות עולם (ח"א עמ' של והלאה) שכתב, האוכל דבר שטיבולו במשקה, ממשקים שסימנם י"ד שח"ט ד"ם (יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם, מים), אפילו אינו נוגע במשקה, ואפילו אוכל על ידי כף, צריך ליטול ידיו קודם אכילתו, אבל לא יברך "על נטילת ידים", כיון שיש פוסקים שסוברים שאין צריך נטילה. ואף על פי שלהלכה חייב ליטול ידיו, מכל מקום לא יברך על הנטילה, שספק ברכות להקל. וכל זה כשאוכל כזית, אבל אם אוכל פחות מכזית, מעיקר הדין אין צריך נטילת ידים כלל. ואף על פי כן ירא שמים יחוש לעצמו ויטול ידיו אף כשאוכל פחות מכזית. אבל בצירוף ספק נוסף, וכגון אם המשקה מבושל, או אינו נוגע בידו במשקה, כגון המטבל עוגה בתוך מרק, או שאוכל ע"י כף, אין צריך ליטול ידיו. ואפילו כשאוכל כזית אם מטבלו במשקה מבושל וגם אינו נוגע במשקה, כגון שאוכל ע"י כף, אין צריך ליטול ידיו, דתרי חומרי לא מחמרינן. ע"כ. אתה הראת שיש להקל היכא דאיכא תרי ספיקות. וכ"ש שיש האומרים שהזיתים והמלפפונים שבתוך קופסאות שימורים הדרך לכובשם על ידי בישול (עי' בספר מנחת גדעון ח"ב עמ' תד סוף הע' סו). ואף שראיתי למי שמחמיר בזה, לדברינו לעיל אתי שפיר (ויש לדון האם הכוונה בכזית הוא שמסתכלים על כל חתיכה אם יש בה כזית או בצרוף הכל יש כזית ונפקא מינא לזיתים מלפפונים וכו', שאין בכל אחד כזית אבל בהצטרף אחד לאחד יש כזית. וכעת הראוני בתשובה למרן הראשון לציון הגאון ר' יצחק יוסף שליט"א שמודדים שיעור זה בכלל האכילה שאוכל וכדוגמא באשכול ענבים שמשערים בכל האשכול שרוצה לאכול. וכ"כ בספר דבר תורה על השלחן להגר"א זכאי (עמ' 22 הע' 17) ודימה דין זה לדין האוכל פירורי פת ואכילתו הכוללת היא מכזית ומעלה, ע"ש). הלכך להלכה האוכל זיתים או מלפפונים כבושים, אין חייב ליטול ידיים כדין טיבולו במשקה, ובפרט כשאוכל בשיעור פחות מכזית (27 ג') מסך כל הזיתים והמלפפונים.

 

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה

>